25-05-09

Manuel Schadwald: skynetproblemen


Censuur

Brussel, 25.5.2009

Skynet-Klantendienst

De teller en mogelijks de toegang van/tot mijn skynetblog http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ is reeds twee dagen geblokkeerd.

De problemen deden zich voor na de publicatie van duitstalige documenten in verband met de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald en de internationale kinderpornonetwerken (waarvan het bestaan door Child Focus en de Belgische justitie nog steeds wordt ontkend).

Ik kreeg ook problemen met een andere blog na de publicatie van het bericht 'Minister De Clerck en de dood van Marcel Vervloesem'.

Bovendien krijg ik geen toegang meer tot mijn skynet-mailbox.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

PS. De RTBF-medewerkster Gina Bernard-Pardaens die met Marcel Vervloesem van onze vereniging rond de verdwijning van Manuel Schadwald werkte, werd enkele maanden voor dat zij werd vermoord, op een -naar eigen zeggen- 'zeer intimiderende wijze' gedurende 3,5 uren door justitie (in opdracht van procureur-generaal Brammertz) in verband met deze onopgeloste verdwijning verhoord...

=============

Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven website

24-05-09

Morkhoven blog


CensuurHet is mogelijk dat de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven door justitie deels ontoegankelijk werd gemaakt.

Na de publicatie van het bericht 'Minister De Clerck en de dood van Marcel Vervloesem' blijft de teller op 84.435 staan.

Ook de website van de vzw Werkgroep Morkhoven heeft soortgelijke problemen.

Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven website

18:48 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: anti-kinderporno censuur |  Facebook |

20-05-09

België censureert


CensuurOp 19.1.2009 werd de skynetblog 'Spiegel van de Nederlandse Politiek' gehackt.

De Belgische autoriteiten zitten namelijk verveeld met het feit dat deze blog regelmatig verslag uitbrengt over de Belgische gevangenissen en het feit dat de mensenrechten in de volgepropte Belgische gevangenissen voortdurend geschonden worden.

Met name de Belgische minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) komt daarmee zwaar onder vuur te liggen.
De Clerck die met zijn vrienden van de Nederlandse Christen Democratische Alliantie (CDA) besloten heeft om nog voor het einde van de maand 500 Belgische gevangenen naar Nederlandse gevangenissen te deporteren, houdt ook rekening met de verkiezingen die voor hem wel eens negatief zouden kunnen uitvallen.

Vandaag werd ons medegedeeld dat de skynetblog 'Klachten Justitie', voor de Antwerpse internetter geblokkeerd zou zijn. Er zou steeds een bericht van justitie verschijnen waarin medegedeeld wordt dat de blog 'ontoegankelijk' is.

- http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be/
- http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

02:37 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie censureert |  Facebook |

10-05-09

Probleempje met skynet


stopban_ecopsLOGO_BE

JustitieLOGOlogo_fedpolchild_focuslogo.ispalogo_daferinternetlogo_inhopeimages-3images-4images-5logo_skynet_nlimages


Wim.Copie de Roggeman.Ispa.nn3debeuckelaere3_kldeclerck.286380Parys.waarom-stefaan-de-clerck-minister-van-justitie-werd_7_235x280Di Rupopic

Censuur


Gisteren werd mijn E-mail aan de Geelse Bouwmaatschappij dat mijn schrijven aan Jos Sannen (CD&V), directeur van de Geelse Bouwmaatschappij bevatte, 'in quarantaine' geplaatst.

Vandaag kregen we tijdens de bewerking van een bericht over de Geelse Bouwmaatschappij op een skynetblog, plotseling de mededeling dat er een 'tijdelijke link was naar de oude teksteditor'.

Toen we naar de 'nieuwe' HTML-teksteditor wilden overschakelen, verscheen er het volgende bericht van Windows Internet Explorer: 'Opgelet! Als u van de ene editor naar de andere overschakelt, gaan al uw wijzigingen die u heeft aangebracht aan dit bericht verloren'.

Hebben Belgacom en Windows Internet Explorer misschien een samenwerkingscontract met de Geelse Bouwmaatschappij, met de CD&V en met justitie afgesloten ?

Rekening houdende met de goede ervaringen die we tot nogtoe met skynet hebben gehad, zal het voornoemde probleempje snel zijn opgelost.

12:52 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: geelse bouwmaatschappij |  Facebook |

03-05-09

Internetcensuur in België


stopban_ecopsLOGO_BE

JustitieLOGOlogo_fedpolchild_focuslogo.ispalogo_daferinternetlogo_inhopeimages-3images-4images-5logo_skynet_nlimages


Wim.Copie de Roggeman.Ispa.nn3debeuckelaere3_kldeclerck.286380Parys.waarom-stefaan-de-clerck-minister-van-justitie-werd_7_235x280Di Rupopic

Censuur


'Er is geen sprake van een hellend vlak en het gaat echt alleen om sites met kinderporno. Zogenaamde peer-to-peer pagina's of andere sites waarop muziek, bestanden en films uitgewisseld worden hebben niets te vrezen'

Uit 'Vragen en Antwoorden' - Belgische Senaat - Bulletin 3-90 - Zitting 2006-2007
Vice-eersteminister en minister van Justitie
Vraag nr. 3-7068 van mevrouw Anseeuw d.d. 16 februari 2007: Internet - Kinderporno - Bestrijding - Afspraken met providers


SAMENWERKINGSPROTOCOL TER BESTRIJDING VANONGEOORLOOFD GEDRAG OP INTERNETPROTOCOLE

Gelet op de bepalingen van het Strafwetboek en van de bijzondere strafwetten;
Gelet op artikel 90, §3 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
Gelet op de gedragscode die door de algemene vergadering van de leden van de ISPA goedgekeurd werd, in het bijzonder punt 3 van deze code;
Overwegende dat de ontwikkeling van de informatiemaatschappij enorme mogelijkheden biedt ;
Overwegende dat ook in een informatiemmaatschappij de individuele vrijheden, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, gewaarborgd moeten worden;
Overwegende dat het echter gepast is deze ontwikkeling te omkaderen en dit in het bijzonder om de burgers te beschermen, en in het bijzonder de meest zwakken onder hen, tegen de misbruiken die deze technologische vooruitgang met zich kan meebrengen;
Overwegende in het bijzonder dat sommige strafrechtelijke inbreuken (kinderpornografie, racisme, overtredingen inzake kansspelen, enz.) aan bijzonder belang winnen wanneer deze via het Internet begaan zijn, gelet op het mondiaal verkeer "in real time" van de door dit middel voortgebrachte informatie;
Overwegende dat de bestrijding van de terbeschikkingstelling van ongeoorloofde informatie via het Internet, in het bijzonder van kinderpornografische aard, als een prioritaire aangelegenheid beschouwd wordt zowel in België als op internationaal en supranationaal niveau, ten gevolge van de initiatieven die meer bepaald door de Belgische Ministers van Telecommunicatie en van Justitie genomen werden;
Overwegende dat de inbreuken begaan via het Internet op grond van de bepalingen van het Strafwetboek en van de bijzondere strafwetten bestraft kunnen worden;
Dat er echter moeilijkheden bestaan wat de opsporing van deze inbreuken betreft; dat de belangrijkste problemen bij de bestrijding van criminaliteit op het Internet, het transnationaal karakter van het Internet, het immaterieel karakter van de inbreuken en de absolute noodzakelijkheid van een snelle reactie zijn;
Overwegende dat naast een internationale samenwerking tussen bevoegde autoriteiten, de samenwerking met dienstenleveranciers (Internet Service Providers, ISP) in dit opzicht van het grootste belang is;
Overwegende dat zowel op internationaal niveau als in België, zelfregulering als bevoorrecht instrument beschouwd wordt; dat, in deze context, de grote meerderheid van de Belgische ISP's zich binnen een beroepsfederatie die ISPA genoemd is, verenigd hebben; dat de leden van deze federatie een gedragscode hebben goedgekeurd die voorziet dat de ISP's met Justitie zullen samenwerken inzake de bestrijding vanongeoorloofde informatie volgens de in een samenwerkingsprotocol omschreven modaliteiten;
Overwegende dat een goede samenwerking tussen de ISP en de gerechtelijke en politiediensten een snelle en efficiënte communicatie vereist; dat rekening houdende met de eigenheid terzake, het aangewezen is het internetkanaal te hanteren als communicatiemiddel; dat het bestaan van een centraal meldpunt de meest aangewezen methode is om een snelle en efficiënte communicatie te bereiken; dat, vermits het om debestrijding van de inbreuken begaan via het Internet gaat, dit meldpunt een gerechtelijk meldpunt moet zijn; dat het geschikt is om het bestaan van het meldpunt "kinderpornografie" van de Gerechtelijke Politie (website: http://www.gpj.be; E-mail : contact@gpj.be) in aanmerking te nemen en de bevoegdheden van dit meldpunt uitte breiden tot alle overtredingen begaan via het Internet; dat dit meldpunt voortaan "het centrale meldpunt van de nationale computer crime unit van de GP" en hierna "het centrale gerechtelijk meldpunt" genoemd zal worden;

TUSSEN ISPA BELGIUM VZW, DE VICE-EERSTE MINISTER VAN TELECOMMUNICATIE,EN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Er wordt overeengekomen de volgende samenwerkingsbeginselen tussen de ISP's en het "centrale gerechtelijk meldpunt" goed te keuren teneinde de aanwezigheid van ongeoorloofde informatie op het Internet te bestrijden:

1. Deze samenwerkingsprocedure betreft slechts de openbare communicatie via het Internet. Het is niet aan de ISP om van de inhoud van privécommunicatie kennis te nemen zoals een E-mail met privékarakter, chatten op een privékanaal of een website met gelimiteerde toegang.
Bovendien is het niet de bedoeling dat de ISP op een actieve wijze het Internet gaat naspeuren op mogelijk ongeoorloofde informatie. Het is niet aan de ISP's de informatie, die aan het publiek ter beschikking wordt gesteld door het Internet, te onderzoeken en te kwalificeren, hetzij door zijn eigen servers of via de servers van andere ISP's.
Slechts indien de ISP een ongeoorloofd veronderstelde inhoud vaststelt of indien een gebruiker zijn aandacht op dergelijke informatie vestigt, zal de ISP deze informatie aan het centrale gerechtelijk meldpunt melden.

2. De internetgebruiker kan de ongeoorloofd veronderstelde informatie aangeven via een E-mail (contact@gpj.be) rechtstreeks gericht aan het centrale gerechtelijk meldpunt of zich tot zijn ISP richten. De ISP verzekert via zijn website de kenbaarheid van het centrale meldpunt evenals van het elektronisch adres van de ISP tot wie de aangiften gericht kunnen worden.

3. De ISP brengt het centrale gerechtelijk meldpunt zo snel mogelijk op de hoogte van de ongeoorloofd veronderstelde informatie waarvan hij kennis heeft via een E-mail (contact@gpj.be).
De ISP, evenals de internetgebruiker, kunnen hierbij gebruik maken van het standaardformulier dat door het centrale meldpunt wordt aangeboden en dat verkrijgbaar is op de website (http://www.gpj.be).

4. De internetgebruiker of de ISP, naargelang het geval, ontvangen binnen de 24uur een ontvangstmelding van het centrale gerechtelijk meldpunt.
Deze ontvangstmelding gebeurt via E-mail en duidt slechts aan dat de melding in goede orde ontvangen werd (met datum- en tijdsindicatie).

5. Het centrale gerechtelijk meldpunt beslist over het in overweging nemen van de ongeoorloofd veronderstelde informatie. Dit zal niet het geval zijn indien het centrale gerechtelijk meldpunt oordeelt dat het duidelijk niet om een ongeoorloofde informatie gaat.

6. Indien het centrale gerechtelijk meldpunt het dossier in aanmerking neemt, wordt de zaak naar het bevoegde parket doorgestuurd voor verdere afhandeling.
Gelijktijdig en binnen kortst mogelijke tijd, ontvangen de ISP of de gebruiker, naargelang het geval, en de ISPA een bericht via E-mail dat meldt dat het dossier in aanmerking genomen werd.
De verwijzingen die het mogelijk maken de ongeoorloofde inhoud te identificeren worden aan de ISPA gemeld.
Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde aanwijzingen van het meldpunt, deelt de ISPA de informatie onmiddellijk mee aan al zijn leden dat het dossier in aanmerking werd genomen.
Indien een in het buitenland gevestigde ISP, een ongeoorloofde inhoud herbergt, deelt de ISPA binnen zo kort mogelijke tijd deze informatie mee aan de vereniging van de ISP's van het betrokken land als een dergelijke vereniging bestaat of, bij gebrek aan de betrokken ISP.

7. De ISP’s verbinden zich ertoe met de gerechtelijke diensten samen te werken, op hun aanwijzingen te wachten en zich eraan te houden.
Indien de beoogde inhoud verondersteld wordt een overtreding inzake kinderpornografie te vormen, verbinden de ISP's zich ertoe zodra zij op de hoogte zijn van het in aanmerking nemen van het dossier door het centrale gerechtelijk meldpunt, met alle middelen waarover zij redelijkerwijs kunnen beschikken, de toegang tot de betwiste inhoud af te sluiten, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde aanwijzing van de gerechtelijke diensten.

8. De toepassing van dit samenwerkingsprotocol maakt het voorwerp uit van een regelmatige evaluatie door alle partijen betrokken bij dit protocol.
Om de drie maanden sturen het centrale gerechtelijk meldpunt en de ISPA een verslag over de activiteiten en de evaluatie betreffende de toepassing van dit protocol naar de Minister die de Telecommunicatie onder zijn bevoegdheid heeft en naar de Minister van Justitie.
Op grond van deze verslagen, op elk van deze vervaldagen, wordt er een evaluatievergadering tussen de ondertekenaars van dit protocol of hun vertegenwoordigers georganiseerd.

9. De ondertekenende partijen van dit protocol verbinden zich ertoe de beginselen op nationaal en op internationaal vlak te bevorderen.

Opgemaakt te Brussel, op 28 mei 1999

Voor ISPA BELGIUM, Voorzitter, Eric Pieters
De Vice-Eerste Minister en Minister van Telecommunicatie, Elio DI RUPO
De Minister van Justitie, Tony VAN PARYS

Samenwerkingsprotocal ISPA asbl-vzw, rue montoyerstraat 39 b3, 1000 Brussels


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Site Chris Hölsken: http://www.chrisnietstiltekrijgen.web-log.nl/

01-05-09

Internetcensuur in België: providers in dienst van justitie


Parys.waarom-stefaan-de-clerck-minister-van-justitie-werd_7_235x280WimRoggeman1424039Hoe de Belgische internetcensuur tot stand kwam

Toen 'Stopkinderporno' aankondigde dat het ook Belgische veroordeelde pedofielen op het internet zou plaatsen, stond half België op zijn kop. Privacycommissie-voorzitter Debeuckelaere, justitieminister De Clerck (CD&V), Child-Focus-voorzitter Dirk Depover, een paar veroordeelde pedofielen en zelfs een onbekende CD&V-burgemeester die voor de verkiezingen nog gauw wat stemmen mocht binnenrijven, kregen bij Het Nieuwsblad allemaal een podiumpje om hun hypocriete bezorgdheid te uiten. Want 'hypocrisie' is hier het juiste woord.

--------

Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad (VUM - Corelio mediagroep) was de krant die de roddels over anti-kinderpornoactivist Marcel Vervloesem verspreidde nadat deze met de Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort met haar bijna 90.000 gefolterde en misbruikte slachtoffertjes (waaronder ook baby's) wereldwijd bekend wist te maken. Jarenlang werd Marcel Vervloesem door de kranten van de Corelio mediagroep (De Standaard, Het Volk, De Gentenaar, Het Nieuwsblad), zonder enige schroom als 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal genageld. Over de 'privacy' van Marcel Vervloesem werd met geen woord gesproken. Toen Marcel Vervloesem, na het 11 jaren durende proces waarbij hij door de media schuldig werd geacht, voor de rechter van het hof van beroep te Antwerpen moest verschijnen, achtte advocaat-generaal Marc Tack de 'feiten' (terwijl er geen feiten waren) bewezen. Hij eiste de 'zwaarst mogelijke straf' voor Marcel Vervloesem terwijl deze voor de roddels van 1998 bij gebrek aan bewijs en wegens verjaring werd vrijgesproken. Tack noemde de kinderpornozaak Zandvoort zelfs een 'zeepbel' en dacht zich dit te kunnen permiteren omdat deze zaak gedurende 11 jaren lang door kranten als Het Nieuwsblad werd doodgezwegen. Hij had helaas de pech dat, kort na zijn uitspraak, de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde dat de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 aan de Koning had laten bezorgen die ze op zijn beurt via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) 'voor onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken, inderdaad verdwenen waren. Maar kom, dat was geen probleem. De pers, waaronder Het Nieuwsblad, zweeg deze zaak natuurlijk opnieuw dood en Marcel Vervloesem kon zonder problemen tot 4 jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld worden.

Justitieminister De Clerck

Justitieminister De Clerck verklaarde in 1998 op een zalvende manier tegenover het Algemeen Dagblad (terwijl hij de Werkgroep Morkhoven in 1996 scherp veroordeelde) dat men 'de ogen had gesloten' en dat de Werkgroep Morkhoven inderdaad over 'belangrijke informatie' beschikte. Hij noemde de Werkgroep Morkhoven in 'zekere zin vrijbuiters' maar vond het anderzijds normaal dat burgerinitiatieven zoals de Werkgroep Morkhoven het recht in eigen handen dreigden te nemen als justitie haar werk niet behoorlijk zou doen. De Clerck zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie voor onderzoek aan justitie overmaakten'. Een maand later werd Marcel Vervloesem aangeklaagd voor zogenaamde folteringen en verkrachtingen waarvan zijn halfbroer beweerde 20 jaar voordien het slachtoffer te zijn geweest. Justitie nam de beschuldigingen doodserieus nadat de kranten van de Corelio Mediagroep en de commerciële zender VTM er de nodige heisa rond gemaakt hadden. In tegenstelling tot de tienduizenden foto's in de kinderpornozaak Zandvoort vond zij de opgeklopte verhalen niet 'te oud' om te onderzoeken. Marcel Vervloesem werd zelfs vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl hij met de Werkgroep Morkhoven het kinderpornomateriaal Zandvoort, onder het oog van de camera's van het Nederlandse actualiteitenprogramma NOVA, aan de gerechtelijke diensten van het gerecht van Turnhout had overgemaakt.
De kinderen (en baby's) in de kinderpornozaak Zandvoort werden nooit geidentificeerd en de kinderpornoproducers, verkrachters en folteraars werden nooit opgespoord en vervolgd. Dat kwam waarschijnlijk omdat hun 'privacy' diende beschermd te worden. Ook de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin Marcel Vervloesem's halfbroer Victor V. genoemd werd, dienden uit eerbied voor de 'privacy' van Victor V. die het intussen tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals geschopt heeft, niet verder onderzocht te worden. Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens had in oktober 2006 een kopie van deze lijst nochthans aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen laten overhandigen.

De feiten tonen aan welk geloof men aan de woorden van justitieminister De Clerck moet hechten.
De Clerck die destijds vanwege de onopgehelderde ontsnapping van Marc Dutroux als justitieminister moest opstappen, werd op 30.12.2008 echter opnieuw tot justitieminister benoemd toen zijn partijvriend en voormalige secretaris Jo Van Deurzen tengevolge van de Fortis-affaire moest opstappen.
Sinds zijn aanstelling ontving De Clerck van de Werkgroep Morkhoven reeds verschillende malen het verzoek om de door de Hoge Raad van de Justitie schriftelijk bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerecht van Turnhout en van de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen te laten onderzoeken maar de minister onderneemt niets terwijl hij de door Stopkinderporno genoemde pedofielen wel persoonlijk opriep om een klacht in te dienen tegen de publicatie.
De Clerck kreeg ook het verzoek om de vervalsing van het medisch dossier van Marcel Vervloesem door de dienst van de Penitiaire Gezondheidsdienst van zijn ministerie, te laten onderzoeken maar ook daar kwam geen reactie op.
De minister werd tevergeefs geinformeerd omtrent de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet die, doordat zij door de justitieminister niet getekend worden, geblokkeerd blijven.
Verder werden de werking van de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van zijn ministerie dat er 6 maanden over moet doen om een brief te beantwoorden en van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge die door middel van vertragingsmanoeuvers de wetgeving tracht te omzeilen, in een schrijven aan de minister ter sprake gebracht.
De minister werd constant geinformeerd over de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die onlangs gedurende drie weken lang opnieuw zijn medicatie kreeg ontzegd terwijl hij een paar maanden geleden een zware hartoperatie onderging (wat ondermeer resulteerde in onregelmatige hartkloppingen en een bloeddruk die op 20 blijft staan).
Voorts werd de minister gevraagd waarom hij constant over de 'overbevolking' in zijn gevangenissen zit te klagen en bij de Nederlandse regering gaat aankloppen om gevangenen in Nederlandse cellen op te sluiten terwijl hij ongeneeslijk zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (5 operaties op enkele maanden tijd, hartziekte, suikerziekte, kanker, bloedarmoede, vochtopstapeling, nieren die voor 60% werken...) tot hun laatste adem in de gevangenis laat wegteren.
De minister werd erop gewezen dat hij daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt.

De Clerck die het steeds op een hypocriete en typisch christen-democratische manier over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' heeft, liet daarop aan Marcel Vervloesem's advocaat weten dat de 'medische situatie van Marcel Vervloesem verder wordt opgevolgd' en dat hij de Hoge Toezichtsraad (indien die bestaat) zou verzoeken om de 'behandeling van Marcel Vervloesem te laten onderzoeken'.
Een maand later werd er nog altijd niets van deze 'Hoge Toezichtsraad' vernomen.
De Belgische justitie die mogelijks zelf verantwoordelijk is voor de verdwijningen van de dossierstukken en kinderporno-cd-roms in de zaak Vervloesem, heeft nu eenmaal meer sympathie voor een Michel Nihoul (zaak Dutroux) die reeds na enkele maanden om gezondheidsredenen naar huis mocht gaan en een Bart Debie (Vlaams Belang) die, om 'gezondheidsredenen' maar 1 dag van zijn 3 jaar gevangenisstraf moest uitzitten.

Child Focus en ISPA

Wat opvalt is dat Child Focus zich thans zo druk maakt over de 'privacy' en het welzijn van pedofielen terwijl ze niet wakker lag van de bijna 90.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort en over de manier waarop dit dossier in de doofpot werd gestopt. Maar ja, zoals we weten, bestaan er volgens Child Focus dat vooral bedoeld was om het zwaar geschonden imago van België na de zaak Dutrouw wat op te vijzelen, geen kinderpornonetwerken...
Child Focus dat mede verhinderde dat Marcel Vervloesem destijds in de Senaat alwaar hij door senaatsvoorzitster A.M. Lizin maandenlang van tevoren was uitgenodigd, over kinderpornonetwerken kwam spreken omdat een onderzoek 'enkel aan de federale politie en de justitie toekomt', werkt ook al jarenlang samen met de vereniging ISPA, dat de providers overkoepelt. Zij werkten rond bepaalde projecten die kinderen op het Internet moet beschermen, vonden elkaar weer op congressen rond de 'bescherming van minderjarigen' enzoverder ... terwijl Child Focus dus geen belang hechtte aan de slachoffers in de kinderpornozaak Zandvoort.
ISPA op haar beurt heeft al sinds 1999 een samenwerkingscontract met justitie dat door Eric Pieters (die toen voorzitter van ISPA was), door Elio Di Rupo (die toen Vice-Premier en Minister van Telecommunicatie was), en Tony Van Parys (die toen even justitieminister was), werd ondertekend.
Opmerkelijk hierbij is dat Tony Van Parys ook de man was die de verdwenen kinderporno-cd-roms Zandvoort in opdracht van de Koning aan procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte en, zoals men weet, waren er rond Elio Di Rupo destijds ernstige beschuldigingen van sexuele omgang met minderjarigen.
Maar ja, dat zal wel toeval zijn...
Het is in ieder geval een feit dat men dank zij ISPA de sites van Stopkinderporno (terwijl er slechts op één site een paar namen van veroordeelde pedofielen voorkwamen) voor de Belgische internetters heeft kunnen blokkeren.

Blijvende vragen

De Werkgroep Morkhoven stelt zich blijvende vragen over de bijna hysterische reacties in België na de bekendmaking van Stop Kinderporno dat zij de namen van veroordeelde pedofielen (waaronder ook Belgische pedofielen) op het internet zou publiceren.

Om de argumenten van Child Focus, justitie en bepaalde journalisten te hernemen:
1) Er bestaat inderdaad een recht op privacy en de privacywet is dus geen slecht idee geweest.
2) Het kan niet dat verdachten en veroordeelde misdadigers aan de schandpaal worden genageld.
3) Veroordeelde misdadigers moeten zich op één of andere manier kunnen reintegreren in onze maatschappij.

Maar toch klopt er iets niet.
Indien men werkelijk oprecht zou geweest zijn, dan had men immers:
1) Ook de privacy van Marcel Vervloesem, senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin, Victor Hissel en van tal van andere personen moeten eerbiedigen.
2) Ook Marcel Vervloesem, Anne-Marie Lizin, Victor Hissel en tal van andere personen niet aan de schandpaal mogen nagelen
3) Ook over de 'reintegratie' van Marcel Vervloesem en tal van andere personen moeten spreken, en dan had men de verdwijningen van de dossierstukken en de kinderporno-cd-roms in de zaak Vervloesem zeker moeten onderzoeken.

Het is dus duidelijk dat hier iets anders aan de hand is en de opgesomde elementen wijzen eerder in de richting van een doofpotpolitiek zoals dat ook inzake de Bende van Nijvel, de moord op André Cools, de zaak Dutroux, de Fortiszaak en in tal van andere zaken het geval was.

Corruptie en internetcensuur

Voor heel wat corrupte magistraten en politici (hier en daar zullen er ook nog wel integere magistraten en politici te vinden zijn) betekent de publicatie van klachten en wantoestanden via het internet een ware bedreiging.
De officiële pers is geen probleem meer want die werd al lang het zwijgen opgelegd.
Vooral politici en magistraten die bij ernstige corruptie of andere criminele zaken betrokken zijn, dringen er op aan dat het internet wordt gecontroleerd en bepaalde stemmen tot zwijgen worden gebracht.
Zoals de strijd tegen 'het terrorisme', biedt de strijd tegen 'het kindermisbruik' (terwijl die niet gestreden wordt) daartoe een uitstekende gelegenheid.

Wim Roggeman, voorzitter van ISPA

Wim Roggeman, voorzitter van ISPA, deed in een interview met Het Laatste Nieuws van 29.4.2009 enkele opmerkelijke uitspraken rond het blokkeren van sites op het internet. Hij liet verstaan dat men al 'maandenlang' aan een project werkt om duizenden websites te blokkeren en dat dit op de Nederlandse website Stopkinderporno werd 'uitgetest'. Roggeman zei dat op de eerste plaats de 'kinderpornosites gestopt moeten worden omdat iederéén het daarover eens is'.

Zijn uitleg klopt echter niet want Stopkinderporno was geen kinderpornosite en, zoals gezegd, blokkeerde men bovendien 3 sites van Stopkinderporno waarop men zelfs geen namen van veroordeelde pedofielen aantrof.

Roggeman's zogezegde bezorgdheid voor inbreuken op 'de vrije meningsuiting zoals in China indien het plots verdergaat', is dan weer uiterst dubbelzinnig omdat hij vindt dat men 'verplicht is om een site te blokkeren als het gerecht daartoe verzoekt'.
Roggeman zwijgt ook wijselijk over het samenwerkingcontract dat ISPA reeds in 1999 met justitie heeft afgesloten en houdt geen rekening met de waarschuwing van Amnesty International dat juist de lakse en toegeeflijke houding van de providers, de vrijheid op het internet aantasten en bedreigen.

Het hek is van de dam

Met de uitspraken van Roggeman is het hek van de dam voor justitie en de genoemde politici in België. Bepaalde kranten vielen gisteren al scherp uit naar de publicatie van een duizendtal bladzijden uit het dossier Dutroux die op het internet waren weer te vinden en waarin 'opnieuw de privacy van pedofielen of verdachten werd geschonden'.
Justitie van haar kant liet weten dat het de bevoegdheden van politieambtenaren in het blokkeren van sites wil uitbreiden. Een anonieme klacht bij de politie (al dan niet afkomstig van justitie zelf) zal dus binnenkort volstaan om een site te sluiten.
Heel wat websites zullen voor het 'grote publiek' afgeschermd worden.

De geruststellende toon in Het Nieuwsblad

In Het Nieuwsblad van 18.4.2009 probeerde Wim Roggeman om de internetters enigszins gerust te stellen:
- 'We werken graag en goed samen met justitie en zijn in gesprek om in bepaalde gevallen daadwerkelijk illegale websites onbereikbaar te maken'.
- 'We staan weigerachtig tegenover een te frequent gebruik van dit soort technieken. Daarom dat we het enkel doen op vraag van het gerecht, in welbepaalde dossiers'.
- 'Tot dusver is een DNS-blocking nog maar enkele keren gebeurd'
- 'Het is nu vooral dringend nodig dat er internationaal afspraken worden gemaakt over wat kan en niet kan op het internet. Want het is duidelijk dat de wetgeving achterop hinkt. Maar die bal nu in het kamp van de internetaanbieders leggen, is volgens ons de wereld op zijn kop zetten'.
- 'Wij zijn en willen niet de politie van het internet worden. Laat dat duidelijk zijn'.

De internetters moeten niet te veel voortgaan op deze geruststellende woorden. Het gaat hier immers niet over een 'paar gevallen' zoals Roggeman beweert maar over een zwarte lijst waarop duizenden sites staan die niet allemaal met kinderporno hebben te maken.

Zoals Roggeman elders toegeeft, is men verplicht om aan ieder verzoek van justitie gevolg te geven. Dat komt door het samenwerkingsprotocol dat ISPA met justitie heeft getekend.

In tegenstelling tot wat Roggeman beweert, werd de DNS-blocking reeds meermaals 'uitgetest' door justitie en het ging hierbij niet om pornosites.

Roggeman spreekt over 'internationale afspraken' terwijl er in België zelfs geen kamerdebat werd gevoerd rond het project van justitie om duizenden sites te blokkeren.

Volgens Roggeman kan een internetter die vindt dat zijn site ten onrechte werd geblokkeerd, via een gerechtelijke procedure in beroep gaan tegen deze beslissing.
In de praktijk zullen er heel wat sites zonder discussie gesloten blijven omdat de beheerder van de site een advocaat moet gaan zoeken om een jarenlange procedureslag te gaan uitvechten met justitie als hij daarvoor tenminste de financiële middelen heeft.

Roggeman zegt dat ISPA 'in geen geval de politie van het internet wil worden'. De manier waarop de sites van Stopkinderporno werden geblokkeerd, bewijst echter dat ISPA een soort gerechtelijke officier in dienst van justitie is geworden.


...
7. Les ISP s'engagent à collaborer avec les services judiciaires, à attendre leurs indications et à s'y conformer. Si le contenu visé est présumé constituer une infraction en matière de pornographie enfantine, dès qu'ils sont informés de la prise en considération du dossier par le point de contact judiciaire central, les ISP s'engagent à bloquer par tous les moyens dont ils peuvent raisonnablement disposer, l'accès au contenu illicite, sauf indication contraire explicite des services judiciaires.
8. L'application du présent protocole de collaboration fait l'objet d'une évaluation régulière par toutes les parties concernées. Tous les trois mois, le point de contact judiciaire central et ISPA adressent un rapport d'activité et d'évaluation relatif à l'application du présent protocole au Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions et au Ministre de la Justice. Sur la base de ces rapports, à chacune de ces échéances, une réunion d'évaluation est organisée entre les signataires du présent protocole ou leurs représentants.
9. Les parties signataires du présent protocole s'engagent à en promouvoir les principes au niveau national et international.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1999

Pour ISPA BELGIUM, le Président Eric PIETERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Télécommunications, Elio Di RUPO
Le Ministre de la Justice, Tony VAN PARYS

-----

FOTO'S: Tony Van Parys, Wim Roggeman, Elio Di Rupo

Leer de Belgische censuur te omzeilen !


WimRoggeman

Acht manieren om de Belgische internet censuur te omzeilen (op rijm)

Gebruik OpenDNS, Agnes!

De beste manier om de filter te omzeilen is je PC of router te configureren om OpenDNS te gebruiken. De huidige filter werkt immers doordat alle providers een aanpassing hebben doorgevoerd aan hun DNS servers. Dat zijn een soort 'telefoonboeken' die URL's naar numerieke internetadressen omzetten. Wat ze hebben gedaan valt te vergelijken met het in het telefoonboek veranderen van het telefoonnummer van bepaalde personen zodat je iemand anders aan de lijn krijgt als je hen probeert te bellen. Maar niets belet je om een ander telefoonboek te gebruiken, en dat is in principe wat OpenDNS is.
Instructies over wat je waar moet instellen zijn te vinden op de site van www.opendns.com.

Dit is momenteel de beste methode, omdat ze zonder extra werk ook helpt voor alle nieuwe sites die volgens dezelfde methode zouden worden geblokkeerd. Nadeel is dat het technisch de moeilijkste is uit dit lijstje, maar het duurt minder dan drie minuten om alles in te stellen.

--------

Zet het IP in je hosts-bestand, Armand!

Op de meeste computers staat ergens een 'hosts' bestandje waarin je een aantal domeinnamen en numerieke IP adressen kan 'voorprogrammeren'. Te vergelijken met je eigen adresboek op je telefoon dus. Zet daar een IP adres in voor een bepaalde domeinnaam, en wat er in de DNS servers van je provider staat wordt gewoon genegeerd.

Op de meeste Windows PC's staat het hosts bestandje hier:

C:WindowsSystem32driversetchosts

als je daar, ik zeg maar iets, deze lijn aan toevoegt:

78.157.195.43 www.stopkinderporno.com

dan zal de site in kwestie er plots heel anders uitzien.

--------

Ga via Proxify.net, Odette!

Dit kan je vergelijken met iemand opbellen in het buitenland en hem vervolgens te vragen om een 'verboden' nummer voor je te bellen met z'n andere telefoon en dan te laten horen wat er gezegd wordt.

Surf gewoon naar http://proxify.net en tik het adres in van de site die je wenst te zien.
Proxify haalt de site binnen en stuurt de inhoud naar jou door, en omdat die van proxify.net komt en niet van een 'verboden' adres ziet de filter er geen graten in: voorbeeld.

Nadeel is wel dat je elk adres met de hand moet intikken.

--------

Bekijk de Google cache pagina, Sabrina!

Google maakt van veel sites een kopie die elke paar dagen ververst wordt. Dit is handig om toch te kunnen zien wat op een site staat mocht er een tijdelijk technisch probleem zijn bijvoorbeeld. En wat is internetcensuur anders da, een tijdelijk technisch probleem?

Kijk maar hier.

Gewoon in Google de URL van de gewenste site intikken, en dan klikken op 'In Cache' bij het juiste zoekresultaat. Nadeel is wel dat je meestal een oudere versie van de site krijgt.

--------

Probeer de Hotspot Shield methode, Lode

Hotspot Shield is een programma dat je op een laptop kan installeren als je veel op draadloze netwerken surft die je niet vertrouwt. Al het verkeer tussen je laptop en het internet wordt dan versleuteld naar een server in Amerika gestuurd, waar het dan gedecrypteerd wordt en z'n reis voorzet. De beheerder van het draadloze netwerk kan dan wel zien dat er verkeer is, maar het lijkt allemaal naar één server in Amerika te gaan en is niet leesbaar.

Een interessant neveneffect hiervan is dat hierdoor ook de DNS servers van je provider worden omzeild en dat die van Hotspot Shield worden gebruikt... Bovendien lijkt al je verkeer uit Amerika te komen voor sites die je bezoekt.

Oh, en uiteraard werkt het ook op desktop computers...

--------

Surf via stopbord.be, André

Er heeft blijkbaar ook al iemand de domeinnaam www.stopbord.be geregistreerd en hem domweg naar het IP adres van www.stopkinderporno.com doorverwezen. De filter kent deze domeinnaam niet en laat je ongemoeid. Nadeel is wel dat de afbeeldingen etc. op www.stopkinderporno.com nog allemaal van die site worden gepubliceerd, en dat de filter ze dus nog wel tegenhoudt. Maar dat kan in principe aangepast worden door de eigenaars.

--------

Vertaal Engels naar Nederlands, Frans

Met de automatische vertaaldienst van Google kan je ook de censuur ontwijken. Als je een pagina vertaalt van de ene taal naar de andere dan laat Google Translate de delen die het niet kan vertalen gewoon staan. Kies dus een brontaal waarvan je zeker bent dat er geen letter van op de site staat in die taal, en neem Nederlands (of iets anders) als doeltaal. Resultaat: je krijgt alle tekst te lezen zoals die op de site staat, ongefilterd.

Nadeel is ook hier weer dat afbeeldingen en stijl niet doorkomen, maar je kan de tekst tenminste lezen. Lees hier bijvoorbeeld de vertaling van het Albanees naar het Deens.

--------

Surf anoniem via Tor, Cor

Tor lijkt een beetje op Hotspot Shield, maar in plaats van één server in Amerika te gebruiken om je internetverkeer om te leiden, maak je gebruik van de internetverbinding van willekeurige andere Tor gebruikers. In ruil mogen anderen dan een stukje van jouw verbinding gebruiken. Dit kan iemand in Amerika zijn, maar evengoed een Chinees of een Tibetaan. Om de zoveel tijd kan je van verbinding wisselen, zodat je zeer moeilijk opgespoord kan worden.

Nadeel is wel dat je geen controle hebt over wat anderen via jouw verbinding downloaden, en het kan soms ook erg traag gaan.

Bron: http://www.blogologie.be/


Providers: 'Als het gerecht dat vraagt, blokkeren wij website'

'Als het gerecht dat vraagt, zullen de Belgische internetaanbieders de gewraakte antipedofielenwebsite blokkeren, maar dat is allesbehalve een mirakeloplossing', waarschuwt Wim Roggeman, voorzitter van de Internet Service Providers Association of Belgium (ISPA).

Zowel justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) als het federale parket keken gisteren met een half oog naar ISPA België, de vzw die de belangen van de Belgische internetaanbieders behartigt. Zij zou de gewraakte website van Chris Hölsken 'gemakkelijk' onbereikbaar kunnen maken. Maar ISPA-voorzitter Wim Roggeman nuanceert.

'We werken graag en goed samen met justitie en zijn in gesprek om in bepaalde gevallen daadwerkelijk illegale websites onbereikbaar te maken. Dat gebeurt via een zogenaamde DNS-blocking, waardoor de domeinnaam niet langer vanuit België bereikbaar is. Volledig waterdicht is dat systeem niet. Wie een beetje met een computer overweg kan, omzeilt zo'n DNS-blocking. Niettemin is op die manier de website afgeschermd voor - zeg maar - het grote publiek. Je krijgt immers een scherm van de politie te zien, waarop wordt aangekondigd dat de website off line is gehaald vanwege zijn illegale karakter. Dat zal voor de meeste mensen wel even schrikken zijn.'

Roggeman staat evenwel weigerachtig tegenover een te frequent gebruik van dit soort technieken. 'Daarom dat we het enkel doen op vraag van het gerecht, in welbepaalde dossiers.' Tot dusver is zo'n DNS-blocking nog maar enkele keren gebeurd. 'Of willen we een internet zoals in China, waar duizenden ambtenaren het internet beheren', aldus nog de ISPA-voorzitter.

Roggeman wijst ook op een tweede probleem. 'Elke keer dat de organisatie achter die gewraakte website een nieuwe website opent, moet ook die DNS-blocking volgen. En wanneer de mensen achter die bewuste site wat gemotiveerd zijn, kan dat dus een straatje zonder einde zijn. Zo'n blokkering is dus allesbehalve dé oplossing', beklemtoont Roggeman. 'Het is nu vooral dringend nodig dat er internationaal afspraken worden gemaakt over wat kan en niet kan op het internet. Want het is duidelijk dat de wetgeving achterop hinkt. Maar die bal nu in het kamp van de internetaanbieders leggen, is volgens ons de wereld op zijn kop zetten. Alsof je de wegenbouwers verantwoordelijk houdt voor het controleren op overdreven snelheid. Wij zijn en willen niet de politie van het internet worden. Laat dat duidelijk zijn.' (WER) Het Nieuwsblad, 18/04/2009

---------

FOTO:

Wim Roggeman, voorzitter van ISPA, dat de providers overkoepelt en een samenwerkingscontract met justitie heeft gesloten om ondermeer sites (en niet alleen pedo-sites) te blokkeren.

Wim Roggeman in Het Laatste Nieuws van 29.4.2009: 'Het project om duizenden websites te blokkeren wordt al enkele maanden voorbereid. Het werd vorige week al uitgetest, toen de Nederlandse website Stopkinderporno op vraag van het federaal parket geblokkeerd werd. De test was geen onverdeeld succes. Op bepaalde plaatsen is het fout gelopen, want de site was op sommige Belgische computers nog wel te zien. Als het gerecht ons verplicht om een site te blokkeren, dan moeten we daar gevolg aan geven'.

De sites van Stop Kinderporno waren echter geen kinderpornosites en slechts één van de geblokkeerde sites van Stopkinderporno bevatte enkele namen van veroordeelde pedofielen, wat vooral door Child Focus en justitie (die nauw met elkaar samenwerken en de kinderpornozaak Zandvoort doodzwegen) fel werd bekritiseerd.
Vandaag was er dan weer sprake van om informatie over de zaak Dutroux van het Internet te verwijderen. In de toekomst zou men zelfs gewone politieambtenaren de bevoegdheid willen geven om sites te blokkeren.
Chris Roggeman moet niet afkomen met de bezorgde opmerking dat hij zich wil behoeden voor inbreuken op de vrije meningsuiting 'zoals in China' want ISPA werkt met Child Focus en justitie gewoon mee aan dit systeem.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Site Chris Hölsken: http://www.chrisnietstiltekrijgen.web-log.nl/

01:33 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: de belgische censuur omzeilen |  Facebook |

28-04-09

Belgacom: "e-care" functioneert slecht bij 'echte' problemen


logo_belgacom_nl

U hebt het waarschijnlijk al lang gemerkt:
Belgacom gebruikt reeds lang een geautomatiseerde "e-care" klantendienst (http://www.custhelp.com, een product van Right Now)

Bij problemen tikt de BC klant een omschrijving in http://belgacom-nl.custhelp.com/cgi-...duser/home.php en ontvangt een antwoord op de meest gestelde vragen.

Na het falen deze "first-line" antwoorden volgt de optie om een "probleem" mail te versturen (formulier automatisch ingevuld met contactgegevens en omschrijving probleem)- en dan loopt de reactie vaak mank.

Na een vrolijke 'uw mail werd ontvangen' (zonder case#) onscreen melding gebeurt er frequent gewoon niets.

Reactie via email na weken:
geen
Terugbellen:
neen
Oplossing:
geen.

Dit is hier geen eenmalig incident, maar het 3e in enkele maanden.

Telkens bleek de BC "human" 0800 klantendienst absoluut niet op de hoogte, en vooral,er was *geen "case number" aangemaakt door het automatische systeem.

De 0800 BC operator kon telkens het incident wel oplossen door een "case" aan te maken voor het probleem.

Is http://belgacom-nl.custhelp.com/cgi-...duser/home.php een onvoldoende ondersteund CRM systeem om zoveel mogelijk klanten weg te houden van (veel duurdere) echte Belgacom human support?

Belgacom-e-care werkt niet bij echte problemen

Kinderporno: slachtoffers en activisten moeten zwijgen


Werkgroep Morkhoven ondervindt problemen met Belgacom

stop

Child Focus, justitie, federale politie en ISPA Belgium

-----

Volgens het RTL-nieuws van 22.4.2009 kwam de blokkering van de sites van 'Stop Kinderporno' (ook de sites van Stop Kinderporno waarop géén namen en adressen van veroordeelde pedofielen stonden) er op vraag van het federale parket.

Child Focus dat de sluiting van de site 'stopkinderporno.com' van Chris Hölske eiste, werkt echter al jarenlang nauw samen met de federale politie, de justitie en ISPA Belgium (Internet Service Providers Association, waarvan de websites van Belgacom, Euregio, Kidcity, MSN, Scarlet, Skynet en Telenet deel uitmaken).

Child Focus, de federale politie, justitie en enkele politici wisten destijds ook te voorkomen dat Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, in de Belgische Senaat (alwaar hij maanden van tevoren door Senaatsvoorzitster A.M. Lizin werd uitgenodigd), over de kinderpornonetwerken kwam spreken.

Marcel Vervloesem die 11 jaren lang werd vervolgd, zit nu met medeweten van justitieminister De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) en Child Focus dat geen belangstelling had voor de bijna 90.000 slachtoffertjes in de Zandvoortzaak, al 8 maanden lang in de gevangenis weg te kwijnen.

Hij lijdt aan kanker en heeft een hart-, suiker- en nierziekte. Hij werd gedurende de jongste maanden reeds 5 maal geopereerd.
De Clerck en zijn 'menselijke justitie' willen hem echter in de gevangenis laten wegteren tot hij daar zijn laatste adem uitblaast. Dat zij daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens voor de zoveelste keer schenden, kan hen niet schelen. Zolang zij de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen maar kunnen toedekken!

Door zijn zwaar zieke gevangenen in de gevangenis te laten wegteren, hoopt De Clerck misschien dat hij de 'overbevolking in de gevangenissen' deels kan tegengaan zodat hij in de toekomst geen beroep meer moet doen op de Nederlandse regering om Belgische gevangenen over te nemen. Maar daarmee wordt het probleem alleen maar verlegd.
Zolang De Clerck zijn gevangenissen blijft volproppen en geen gevangenisbeleid voert, komt er geen einde aan de reeds jarenlang aanslepende gevangenisproblematiek.

Het is erg vreemd dat de Werkgroep Morkhoven nu zoveel problemen met Belgacom heeft gekregen terwijl dat de voorbije jaren niet het geval was.
Het is echter niet gezegd dat dit zal volstaan om de Werkgroep Morkhoven de mond te snoeren.
Deze pesterijen hebben immers alleen een kans op slagen als de minister een persoonlijke oproep zou doen om de leden van de Werkgroep Morkhoven in speciale isoleercellen te laten steken waarin ze gefolterd en gevierendeeld kunnen worden.


Info Child Focus:

... 'De samenwerking met de autoriteiten in België, gespecialiseerd in de strijd tegen kinderpornografie op het Internet , verloopt goed. Een evaluatie van het samenwerkingsprotocol met het ministerie van Justitie en de Federale Politie heeft begin van dit jaar plaatsgevonden. Voortaan zal de Federale Politie het NTM Team binnen de 3 maanden informeren over het gevolg dat gegeven wordt aan de meldingen ontvangen via childfocus-net-alert.be of het noodnummer 110. Het team zal ook automatisch op de hoogte gehouden worden van de Belgische dossiers betreffende kinderpornografie op het Net.

Er werd een nieuw project ingediend in het kader van het Safer Internet Action Plan van de Europese Commissie, dat een veilig gebruik van de nieuwe technologieën door minderjarigen beoogt. Dit project maakt het mogelijk om de website childfocus-net-alert.be aan te passen en laat de Internaut toe misbruiken hieromtrent te melden via een online formulier.
Dit formulier bevindt zich op de sites van Internet service providers (o.a Belgacom, MSN, Scarlet, Kidcity) die lid zijn van de Internet Service Providers Association in ons land (ISPA Belgium)'...

Bron: Child Focus - Activiteiten


OK.Suffragette.2LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- Stop Kinderporno web-log nl

SCHRIJF:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 35 - Cel 62
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
(Vraag wel een bevestiging van uw schrijven. Het is reeds meermaals gebeurd dat brieven werden achtergehouden)

FOTO'S:

'Stop'logo federale politie, suffragette

Providers mogen niet toegeven aan Internet-censuur


stop

U wordt naar deze stoppagina doorverwezen omdat de website die u tracht te bezoeken inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien.
Indien u meent dat deze maatregel ten onrechte is genomen kan u contact opnemen op onderstaand emailadres.

---

Vous venez d'être redirigé vers cette page. Le site que vous essayez de consulter contient des informations illégales au regard de la législation belge.
Si vous pensez que cette mesure a été prise à tort, vous pouvez toujours prendre contact en utilisant l'adresse e-mail ci-dessous

---

You have been redirected to this stop page because the website you are trying to visit offers content that is considered illegal according to Belgian legislation.
If you consider to be wrongly redirected, you can report this at the address below.

stoppage@fccu.be

LOGO_BE

JustitieLOGOlogo_fedpol

'Pedofielen vervolgen is de taak van de politie en van justitie in een democratische rechtsstaat' (Child Focus)
'Dans un Etat démocratique, poursuivre les pédophiles est la tâche de la police et de la justice' (Child Focus)
'In a democratic state, the pursuing of pedophiles is the work of the police and justice' (Child Focus)


NASCHRIFT:

In de zogezegde 'democratische rechtsstaat' van Child Focus, moet er blijkbaar plaats zijn voor censuur en sociale uitsluiting. Vandaar dat ook de sites van 'Stop Kinderporno' waarop géén namen of adressen van veroordeelde pedofielen te zien zijn, op vraag van Child Focus en justitie, door de Belgische providers werden geblokkeerd.

Er werd (vooraléér men het nieuws bekend maakte) in alle stilte beslist om een DNS blokkade van de "kinderporno jager" in te voeren. Mensen die klant zijn bij grote providers (Telenet en Skynet al zeker) en naar stopkinderporno.nl surften, kregen niets anders dan een pagina met een rood stopteken te zien.

Wie zijn DNS via Telenet & Skynet opvroeg, kreeg de volgende informatie: $ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 84.199.40.99

Wie zijn DNS via andere wegen (OpenDNS, root-servers, ...) opvroeg, kreeg andere resultaten:
$ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 85.25.223.233

Zoals de Belgische Linux-liefhebber Luc Stroobant opmerkt, is dit niet alleen een bijzonder domme manier van blokkeren die kinderachtig simpel te omzeilen is, maar rijst tevens de vraag op welke grond en wie er in de toekomst gaat beslissen wat de Belgische surfer nog mag zien en niet zien.
'In de praktijk blijkt immers dat stopkinderporno.nl al niet meer de "gewraakte" website toont, maar tegenwoordig een aanbod om dit domein over te kopen geeft... en het is ook een verontrustende evolutie om vast te stellen dat er blijkbaar een soort Belgisch internet censuur-systeem bestaat, terwijl daar helemaal geen publiek debat over gevoerd is', aldus Luc Stroobant.

Luc Stroobant vindt ook dat de Belgische justitie en politie-diensten de bal weer zwaar mis slaan omdat zij, in plaats van de bron van het probleem aan te pakken, men simpelweg de site(s) censureert.

Op de discussiefora van de door België geblokkeerde sites van Stop Kinderporno staan er tal van getuigenissen van slachtoffers van sexuele misbruiken. Het lijkt erop of men deze slachtoffers en een aantal kritische stemmen door middel van een Internet-blokkade de mond wil snoeren.
Zoals Luc Stroobant stelt, kan men zich terecht afvragen wie men in de toekomst (alhoewel dergelijke maatregelen ook al in het verleden werden genomen) nog allemaal door middel van een onwettelijke en willekeurige censuur, het zwijgen zal opleggen.

Child Focus dat zich een 'niet-gouvernementele organisatie' noemt, is een modern marketingbedrijf dat vooral als een reclamebord van het Belgische bedrijfsleven en de Belgische overheid bedoeld is.
Het werkt nauw samen met politie en justitie.

Het bedrijf organiseert regelmatig 'projecten' zoals 'Hallo Ouders' (een actie ten voordele van Child Focus, gesteund door Belgacom en ontwikkeld door Skynet) en er wordt samengewerkt met tientallen providers.

Child Focus ontving in 2001 al meer dan 2,5 miljoen Euro aan financiële steun van de bedrijven en de overheid. Ook de gestroomlijnde acties naar het publiek toe brachten geld in het laadje.

Enkele jaren geleden wist Child Focus zich via europese parlementsleden in de europese instellingen te nestelen zodat het nu ook financiële steun van de Europese Unie krijgt.

Deze situatie is wraakroepend omdat heel wat verenigingen die tesamen met de slachtoffers van sexueel misbruik tegen kindermisbruik strijden, zelfs niet de mogelijkheid hebben om zich een deftige computer aan te schaffen en zij door de overheid worden geboycot.

http://www.stroobant.be/internet

13:01 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: providers en internet-censuur |  Facebook |