25-09-09

Persvrijheid en Censuur: Skynet


russos

---Doorgestuurd bericht ---
Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 25 september 2009 14:18
Onderwerp: Re: Eptica Contact Form 59399-1253735440
Aan: Skynet skynet.nl@team.skynet.be

Skynetteam
 
Brussel, 25 juli 2009
 
Geachte Heer,
 
Ik kan mij met onze vereniging niet neerleggen bij uw beslissing en blijf aandringen op de heropening van onze blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', 'Leugendetector' en 'Doofpot Justitie'.
 
Het is immers niet normaal dat wij als 30 jaar oude klanten van Belgacom op deze manier behandeld worden en dat wij, buiten het probleem met de naam van de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', niet eens weten waarover en over welke passages of publicaties het precies gaat.
 
Ik vind het niet normaal dat u geen rekening houdt met mijn zeer gedetailleerde (en soms pikante) uitleg en dat u mij schrijft dat u een waarschuwingsbericht naar sos@kindergarten.be hebt gezonden terwijl dit emailadres niet meer bestaat en u het bericht teruggekregen heeft.
U kénde het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zich in het klachtendossier bevond !
 
Het is niet normaal dat u niet bereid bent om onze blogs en vooral de blog 'Doofpot Justitie' die zoveel informatie bevat en waaraan sinds 2005 gewerkt werd (met meer dan 140.000 bezoekers wat toch ook een publiciteit betekende voor de skynetblogs), mits een eventuele weglating van de gewraakte passages, te sparen.
 
Ik vind de manier waarop u deze blogs verwijderde echt schandalig en het pijnlijke van deze zaak is dan nog dat dit gebeurde door een klacht van iemand die ons voor 'pedo-vriendjes' en dergelijke beschimpte en vernederde op zijn blog.  En dan nog wel in een zaak waarin een Gentse advocate, nog tijdens het proces tegen één van onze verenigingsleden, op haar blog opriep om de 'dubieuze blog van de Werkgroep Morkhoven' en de 'in eerste aanleg veroordeelde kindermisbruiker' uit de bloglijsten te verwijderen !
Wie schendt hier de gebruikersvoorwaarden en gedragscodes van de blogs in feite ?
Wie doet hier aan laster en eerroof ?
Wie is hier strafrechterlijk vervolgbaar, denkt u ?
Waarom geeft u geen gevolg aan de oproep van de Gentse advocate en verwijdert u ook de blog 'Werkgroep Morkhoven' niet als u inderdaad akkoord bent met dergelijke misdadige oproepen en provocerende manipulaties ?
 
Ik dring er met onze vereniging ook op aan dat u onze klacht inzake de blog 'Marcel Vervloesem: recht op antwoord' grondig onderzoekt en behandelt. Want wat daarin staat, tart werkelijk alle verbeelding.  Deze blog bestaat uit niets anders dan laster, eerroof en persoonlijke aanvallen.
De dochter van ons verenigingslid Marcel Vervloesem door middel van deze skynetblog publiekelijk oproepen om haar kinderen, 'zoals de andere kinderen uit Morkhoven, voor 'den bompa te beschermen', dat gaat werkelijk een stap te ver.  Zeker nadat één van de kinderen door de pesterijen 'uwen bompa is ne pedofiel' op school, ernstig ziek is geworden.
 
Als u vindt dat we de naam Michel Vuijlsteke ten onrechte hebben gebruikt in onze blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' dan moet u de blog 'Marcel Vervloesem - recht op antwoord' en alle ander blogs die dergelijke namen bevatten zoals 'Minister De Clerck - onrechtvaardige Minister', ook maar metéén sluiten.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven
 
PS. Ik zend u deze brief ook per aangetekende post toe en zend een kopie ervan naar de directie van Belgacom

LINKS:

Verwijdering skynetblogs: klacht bij Skynet

 

 

680px-Loge-parfaite-union-monsVerwijdering skynetblogs

Onmiddellijk na de publicatie van het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' op de skynetblog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', waarin een soort historisch overzicht werd gegeven van de pogingen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen (met de rol die bepaalde CD&V- en Sp.a-politici daarin gespeeld hebben), stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat deze blog ontoegankelijk was. Bovendien bleken de skynet-blogs 'Doofpot Justitie' en 'Leugendetector' van het skynetblog-lijstje te zijn verdwenen en, zoals de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', ook niet meer toegankelijk te zijn via de zoekrobot Google.
Op 'Doofpot Justitie' bevond zich toevallig het Morkhoven-Internet-archief sinds 2005 en de blog werd door meer dan 140.000 mensen bezocht.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil dat Skynet de blogs die op een volledig onterechte manier en zonder enige waarschuwing werden gesloten, heropent zodat er op een normale manier kan afgesproken worden wat er misschien het best veranderd kan worden.

De Werkgroep gaat haar artikels in de toekomst ook op buitenlandse blogs en websites plaatsen alhoewel zij weet dat die metéén om de één of andere reden (en dat hoeft daarom niet wegens de publicatie van namen en woonplaatsen van pedofielen te zijn) voor het Belgische publiek kunnen afgegrendeld worden.

Men kan zich afvragen of het wel een gezonde zaak is dat de Belgische Internetproviders een samenwerkingscontract met justitie hebben afgesloten omdat dit automatisch tot Internetcensuur zal leiden.

Maar niet enkel de groeiende samenwerking met Internetpolitie en justitie leidt tot meer censuur.
In België waar de grondwettelijke scheiding der machten enkel een formele kwestie is, hoeft een Minister of een andere politicus die niet tevreden is over de weblog-kritiek op zijn beleid, alleen nog maar naar de Internetprovider te stappen en een klacht in te dienen wegens 'persoonlijke aanvallen waarvan hij schade ondervindt'.

(Zie ook het artikel 'Skynet verwijdert drie Morkhoven-blogs' waarin het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' werd opgenomen)

 


Brief van 23.9.2009 aan Skynet

VIA HET KLACHTENFORMULIER, PER MAIL EN PER AANGETEKENDE BRIEF

Brussel, 23.9.2009

Skynet Klantendienst - Afdeling Klachten

Geachte Heer,

Betreft: verwijdering van Morkhoven-blogs, klacht inzake de blog http://vervloesem-marcel-mijnrechtvanantwoord.skynetblogs.be/

Mag ik u nogmaals verzoeken om de skynetblogs 'Doofpot Justitie', 'Leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' terug op het Internet te willen plaatsen ?

U schreef mij namelijk dat u mij (en de vzw Werkgroep Morkhoven) 'op voorhand verwittigde' door een mailtje naar sos@kindergarten.be te sturen. Wij hebben dit mailtje echter nooit ontvangen omdat het emailadres sos@kindergarten.be sinds 2003 geen eigendom meer is van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven en oprichtster van de Stichting der Prinsessen de Croÿ en Lancelotti.

Wij werden dus NIET 'op voorhand verwittigd'.

We vernamen zopas ook dat iemand naar sos@kindergarten.be had proberen te mailen en een foutmelding ('default') kreeg waarbij het bericht werd teruggestuurd. Het emailadres blijkt dus zelfs niet meer te bestaan !

Bovendien richtte ik mij met de vzw Werkgroep Morkhoven, vanwege onze maandenlange problemen met onze skynetblogs, steeds vanuit het emailadres werkgroepmorkhoven@gmail.com tot uw klachtendienst. Meestal kregen we dan een antwoord.
Dit antwoord werd telkens naar werkgroepmorkhoven@gmail.com gestuurd en droeg als mededeling dat ons schrijven 'aan het dossier met dossiernummer 58807-1252343976 werd gevoegd'.
Ik verwijs ondermeer naar uw 'antwoord' van 21.9.2009 op onze brief van 18.9.2009 (onze brief van 21.9.2009 werd nog niet beäntwoord en ik verwacht alsnog de bevestiging dat hij tevens aan het dossier werd gevoegd).
Wij lezen namelijk het volgende:
van: Skynet skynet.nl@team.skynet.be Antwoorden op Skynet
skynet.nl@team.skynet.be aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com datum: 21 september 2009 11:59 onderwerp: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Eptica Contact Form
Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier (58807-1252343976)

Ik vraag mij daarom af waarom u het waarschuwingsbericht naar sos@kindergarten.be stuurde terwijl dit adres, zoals ik reeds zei, sinds 2003 niet meer aan Prinses J. de Croÿ behoort en zelfs niet meer bestaat. Zodoende kon u onze blogs zonder enige waarschuwing en zonder dat we weten waarover het precies gaat, van het Internet verwijderen.

Alhoewel we met Prinses J. de Croÿ al bijna 30 jaar klant zijn bij Belgacom-Skynet, werden we dus niet geinformeerd en konden we ons tegenover de onbekende klacht(en) die waarschijnlijk uit een bepaalde kring komt, niet verweren.

We konden op geen enkele manier voorkomen dat de blogs waaraan in het geval van 'Doofpot Justitie' sinds 2005 werd gewerkt, van het Internet werden verwijderd.

Enkele jaren geleden, werden wij, zoals nu gebeurde naar aanleiding van onze reactie op de publieke oproep van Mter Els Van Eeckhaut in december 2007 (precies 1 jaar voor dat ons verenigingslid Marcel Vervloesem definitief werd veroordeeld) om de 'dubieuze' Morkhoven-skynetblog uit de bloglijst van ondermeer het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen, door een zekere Charly N. door middel van allerlei lasterlijke aantijgingen op zijn blog, voor het vuil van de straat uitgemaakt.
We konden dus niet anders dan reageren.

Tot onze verwondering bleken onze skynetblogs 'Doofpot justitie' en 'Slachtoffers Justitie' (toevallig de 2 blogs over Justitie) plotseling van het Internet te zijn verdwenen.

We informeerden bij Skynet die ons mededeelde dat er een klacht werd ingediend door iemand die 'zijn naam misbruikt' en 'zijn privacy door ons geschonden' zag.
We hadden echter enkel 'Charly N.' genoemd wat bezwaarlijk als een herkenbare familienaam kan gezien worden en ons schrijven was niet meer dan een humoristische reactie op zijn lasterlijke aantijgingen.

Ook toen werden we door Skynet niet op voorhand gewaarschuwd doordat men het bericht naar het emailadres sos@kindergarten verstuurde dat toen reeds niet meer tot de domeinnaam www.kindergarten.be van Prinses de Croÿ behoorde.

Nadat we Skynet geïnformeerd hadden en beloofden van de initialen 'Charly N.' door 'Piet L.' te vervangen, werden de beide blogs terug op het Internet geplaatst.
We vroegen achteraf aan Skynet om het inschrijvingsadres sos@kindergarten.be te veranderen maar dat gebeurde niet zodat we vandaag met eenzelfde probleem te maken kregen, met dit verschil echter dat de Skynet-klachtendienst haar antwoorden op de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven inzake de skynetblogs, steeds naar werkgroepmorkhoven@gmail.com stuurde.

Pikant detail in de zaak rond Charly N. is wel dat deze, zonder iets te zeggen over zijn lastercampagne en zijn persoonlijke aanvallen tegenover Prinses J. de Croÿ, ook een klacht indiende bij de Canadese provider Bravenet waardoor de website van de Prinses gesloten werd.
Gevraagd naar de reden van deze sluiting, antwoordde Bravenet dat men 'de Belgische Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt'.

In uw brief van 21.9.2009 spreekt u over 'persoonlijke aanvallen waarvan de betrokkenen schade ondervinden'.
Zo kan u bepaalde lastercampagnes over 'dubieuze sites die uit bloglijsten moeten verdwijnen' en het kwistig rondstrooien van koosnaampjes zoals 'pedo-vriendjes' en 'kindermisbruikers' inderdaad noemen.

De skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven werd door de man die zich vanwege 'onze persoonlijke aanvallen' bij u ging beklagen, op een kinderachtige manier ook een 'vieze site' genoemd.
Vandaar dat u hem ondersteunt waarschijnlijk.
Een beetje anti-reclame voeren om het vertrouwen in de blogs van Belgacom te ondergraven, kan nooit geen kwaad.
Het is in ieder geval een goede manier om uw hulde te betonen aan de blogpecialist Maarten Schenk die de skynetblogs uit de grond heeft gestampt.

U beschuldigt er ons van een webpagina 'in naam van iemand anders' (Michel Vuijlsteke ongecensureerd) te hebben gestart.
Dat is pure onzin.
We hebben deze weblog opgestart om door middel van documenten een antwoord te kunnen bieden op het misleidende en lasterlijke artikel dat Michel Vuijlsteke, naar aanleiding van de zaak rond zijn vriendin en medewerkster advocate Els Van Eeckhaut, op zijn blog en enkele andere blogs (waaronder Nieuws.be) publiceerde.
De blog werd ook opgestart omdat Vuijlsteke geen recht op antwoord van de vzw Werkgroep Morkhoven toeliet.
Misschien hadden we de blog (zoals de skyblog 'Marcel Vervloesem: recht op antwoord' die alleen maar uit persoonlijke aanvallen op de vzw Werkgroep Morkhoven en haar voorzitter bestaat) beter 'Michel Vuijlsteke: recht op antwoord' genoemd.

De krantenartikels en brieven toonden aan dat Vuijlsteke's scheldproza over 'pedo-vriendjes' enzoverder nergens op sloeg en dat de bewering van Vuijlsteke en Van Eeckhaut dat de kinderpornozaak Zandvoort compleet 'verzonnen' werd, onjuist was.

Indien Skynet onze blogs definitief zou sluiten, dan bewijst zij daarmee dat zij het recht op vrije meningsuiting en het recht om te reageren op lasterpraat die via het Internet wordt verspreid, aan de skynetbloggers onzegt.

De blog 'Vuijlsteke: ongecensureerd' kende een groot sukses, en voor sommigen, een misschien wel té groot sukses.
Dat de blog niet uit 'persoonlijke aanvallen' bestond, blijkt uit de gepubliceerde artikels die na een tiental dagen zelfs niet meer over Vuijlsteke of Van Eeckhaut spraken.
Gelukkig hebben we een kopie van de publicaties op deze blog in ons bezit.

Uw argument dat het 'om die redenen is dat de blogs offline werden gehaald', is daarmede voldoende weerlegd.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
werkgroepmorkhoven@gmail.com

 


Klantendienst Belgacom Skynet
(Website : http://www.skynet.be)

van: Skynet skynet.nl@team.skynet.be
Antwoorden op: Skynet skynet.nl@team.skynet.be

aan: Eptica Contact Form werkgroepmorkhoven@gmail.com

datum: 23 september 2009 21:50
onderwerp: Eptica Contact Form (59399-1253735440)

Referentie : 59399-1253735440

------------------

Bedankt voor uw mail.

We werken enkel tijdens de kantooruren. Indien nodig sturen we u zo snel mogelijk een antwoord. Klanttevredenheid is voor ons van groot belang. We verzekeren u ervan dat we uw opmerkingen en vragen gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Uw bericht:


Brussel, 23.9.2009

KLACHTENFORMULIER, PER MAIL EN PER AANGETEKENDE BRIEF

 


LINKS:

- http://persvrijheid.morkhoven.org/
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media

Verwijdering skynetblogs: klacht bij Skynet

 

680px-Loge-parfaite-union-mons

 

Hierbij volgt een Open Brief van Jan Boeykens, Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gericht aan de Belgische Internetprovider 'Skynet' die verschillende weblogs van de anti-kinderporno-vereniging van het Internet verwijderde

 

 

Brussel, 21.9.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

Ik wens nogmaals een klacht in te dienen wegens de verwijdering van onze skynetblogs 'Doofpot Justitie', 'Leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd'.

We zijn immers al jarenlang een klant van Belgacom en houden al jarenlang skynetblogs open en kunnen niet aanvaarden dat onze skynetblogs verwijderd werden door een simpele klacht van een zogezegde blogspecialist die gruwelt van de skynetblogs en wiens vriendin (een Gentse strafpleitster waarmee hij samenwerkt) zelfs een publiekelijke oproep deed om ons wegens 'dubieus' uit de rankings en uit de Top 100 van het Gents internetbedrijfje Metatale te verwijderen.

De man die een echte lastercampagne via het Internet tegen ons voerde en ons 'kinderverkrachters' en 'pedovriendjes' noemde terwijl hij onze skynetblogs op een kinderachtige manier als 'vies' bestempelde, is van een bedenkelijk alooi.

In het verleden werden we ook al eens het slachtoffer van een klacht van iemand uit het pedo-milieu. Skynet besloot toen de blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' zonder enige waarschuwing van het Internet te verwijderen.
Wij tekenden daartegen fel protest aan.
De klacht bleek immers enkel gebaseerd te zijn op de welsprekendheid van de man die beweerde dat wij 'zijn naam gebruikt en zijn privacy geschonden hadden zodat we daarmee de regels van Skynet overtraden'.
Er was van een 'schending der privacy' echter geen sprake.
Zijn naam werd niet eens genoemd. We gebruikten alleen de initialen Charly N. (en er zijn duizenden Charly N.'s) zonder daarbij naar pedo's of kindermisbruik te verwijzen.

Nadat we beloofd hadden om de 'naam' Charly N. in Piet L. (van 'Piet Lul') te veranderen, werden onze blogs terug op het Internet geplaatst.

De man die ons vanwege zijn ingesteldheid absoluut van het Internet wilde krijgen, wist nadien door middel van een anonieme klacht bij de Canadese provider 'Bravenet' de website van Prinses de Croÿ te laten sluiten wegens het zogezegd 'bespottelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid'.
Prinses de Croÿ werkt al jaren met ons samen rond de bestrijding van kinderhandel en misbruiken (http://www.droitfondamental.eu/).

Zowel de vzw Werkgroep Morkhoven als Prinses de Croÿ die mede ondervoorzitster van de vzw Werkgroep is, ondervinden al jarenlang problemen met justitie en vermoedelijk met de diensten van de Belgische Staatsveiligheid.
Dat komt omdat wij een grondig onderzoek blijven eisen naar de kinderpornozaak Zandvoort en voor de vrijlating blijven pleiten van de zwaar zieke Marcel Vervloesem die, na een reeks valse klachten en de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten.

We ondervinden al jarenlang Internetproblemen en kregen regelmatig te maken met individuen uit het pedocriminele milieu die ons ten allen koste het zwijgen trachtten op te leggen.

We dienden hiervoor herhaaldelijk een klacht in bij de minister(s) van justitie en zijn diensten maar dat bracht geen aarde aan de dijk.

De problemen met de skynetblogs bleven toenemen en ik kon zelfs de Skynetklantendienst niet meer bereiken omdat de site niet meer toegankelijk was voor onze computers.
Daarenboven ontbraken de karakters om geautomatiseerde spam tegen te houden zodat er geen klachtenformulier kon ingevuld worden.
Daarop startte ik met de blog 'Skynet Problemen'.
Op die manier kon Skynet van mijn klachten kennis nemen.

Doordat de problemen met onze skynetblogs en ons e-mailverkeer bleven toenemen, liep de situatie (eerlijkheidshalve gezegd) enigszins uit de hand en begonnen wij onze pijlen meer en meer op Skynet te richten, wat zeker niet de oorspronkelijke bedoeling was.
Achteraf geloof ik dat men ons in die richting heeft willen maneuvreren.

Indien mijn klachten ernstig worden genomen en de kwestie met de verwijderde blogs op een redelijke manier kan opgelost worden, ben ik bereid om de blog 'Skynet Problemen' te sluiten zodat de relatie met Skynet erdoor verbeterd kan worden.

Aan de politieke inhoud van onze blogs kan natuurlijk niet geraakt worden.
We leven nog altijd in een democratische rechtsstaat waarin politieke actiegroepen en protestbewegingen dienen getolereerd te worden.
Ook de persvrijheid en vrije meningsuiting is tot nogtoe van toepassing alhoewel sommigen die grondwettelijke rechten graag afgeschaft zouden zien.
Er bestaat zelfs nog zoiets als een 'vermoeden van onschuld' waardoor niemand door middel van mediacampagnes en openbare verdachtmakingen gelyncht kan worden.
Ook het recht op een eerlijk proces en een onpartijdige rechtsspraak behoren tot onze democratische verworvenheden.

In de hoop op een positieve reactie, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form


Bevestiging
Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).
http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

 Verwijdering skynetblogs

Onmiddellijk na de publicatie van het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' op de skynetblog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', waarin een soort historisch overzicht werd gegeven van de pogingen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen (met de rol die bepaalde CD&V- en Sp.a-politici daarin gespeeld hebben), stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat deze blog ontoegankelijk was. Bovendien bleken de skynet-blogs 'Doofpot Justitie' en 'Leugendetector' van het skynetblog-lijstje te zijn verdwenen en, zoals de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', ook niet meer toegankelijk te zijn via de zoekrobot Google.
Op 'Doofpot Justitie' bevond zich toevallig het Morkhoven-Internet-archief sinds 2005 en de blog werd door meer dan 140.000 mensen bezocht.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil dat Skynet de blogs die op een volledig onterechte manier en zonder enige waarschuwing werden gesloten, heropent zodat er op een normale manier kan afgesproken worden wat er misschien het best veranderd kan worden.

De Werkgroep gaat haar artikels in de toekomst ook op buitenlandse blogs en websites plaatsen alhoewel zij weet dat die metéén om de één of andere reden (en dat hoeft daarom niet wegens de publicatie van namen en woonplaatsen van pedofielen te zijn) voor het Belgische publiek kunnen afgegrendeld worden.

Men kan zich afvragen of het wel een gezonde zaak is dat de Belgische Internetproviders een samenwerkingscontract met justitie hebben afgesloten omdat dit automatisch tot Internetcensuur zal leiden.

Maar niet enkel de groeiende samenwerking met Internetpolitie en justitie leidt tot meer censuur.
In België waar de grondwettelijke scheiding der machten enkel een formele kwestie is, hoeft een Minister of een andere politicus die niet tevreden is over de weblog-kritiek op zijn beleid, alleen nog maar naar de Internetprovider te stappen en een klacht in te dienen wegens 'persoonlijke aanvallen waarvan hij schade ondervindt'.

(Zie ook het artikel 'Skynet verwijdert drie Morkhoven-blogs' waarin het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' werd opgenomen)

Minister De Clerck

De vzw Werkgroep Morkhoven gaat de Minister van Justitie eerstdaags opnieuw aanschrijven omtrent het feit dat het chirurgische rapport van Morkhoven-medewerker Marcel Vervloesem zich nog steeds op het Medische Centrum van de gevangenis van Brugge bevindt van waaruit hij reeds drie maanden geleden vertrokken is. Zonder dit rapport is het medisch dossier waarrond Mter Raf Jespers werkt immers onvolledig.
Zoals men weet, werd de Morkhoven-activist reeds meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd, waarvan 5 keren tijdens het voorbije jaar in de gevangenis.
Het rapport van dokter F. Van Mol, directeur-generaal van het Penitentiair Centrum van het Ministerie van Justitie, vermeldde een tijdje geleden deze feiten niet maar het rapport zou op langdurig aandringen van de vzw Werkgroep Morkhoven inmiddels 'aangepast' zijn geworden, alhoewel het dus verder achter wordt gehouden.

Vandaag werd ook bekend dat de administratie van de gevangenis van Brugge zowat 12 mensen die een toelating hadden gekregen om Marcel Vervloesem in de gevangenis te gaan bezoeken, uit de computer verwijderd heeft zodat deze hem niet in de gevangenis van Turnhout kunnen bezoeken.
Het gaat hier ondermeer om Dokter professor Gagliardi uit Italië, het ex-europarlementslid Paul Van Buitenen, een vroegere medewerkster van de Europese Commissie en Michèle Sierens (Witte beweging).
Naar verluid zou het om een 'vergissing' gaan.

---

Update 23.9.2009:
- Het is nog altijd onduidelijk of de gevangenis van Turnhout nu al de namen van de bezoekers terug in haar computer heeft geplaatst.
- Dokter Van Mol van de Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel zou Marcel Vervloesem gevraagd hebben om de coördinaten van zijn advocaat door te geven aan dokter Valck van de gevangenis van Turnhout zodat het chirurgisch dossier naar Mter Raf Jespers gezonden kan worden. Waarom het dossier niet rechtsstreeks naar Vervloesem zelf kan gestuurd worden, zoals met de andere medische dossiers gebeurde (en die door Vervloesem aan Mter Jespers werden bezorgd), is niet bekend.
- Intussen heeft Vervloesem nog geen nieuws van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout omtrent het begeleidingsplan van het team van professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instellingen te Antwerpen. Het dossier lijkt voor de zoveelste maal stil te liggen terwijl de PSD van Turnhout het begeleidingsplan reeds sinds 4.8.2009 in haar bezit heeft.
De PSD's die eigenlijk bedoeld zijn om de gevangenen te helpen om weer in de maatschappij terug te keren, draaien volledig vierkant terwijl Minister De Clerck, na zijn plan om 900 miljoen euro uit te geven voor de huur van een gevangenis in Nederland, thans miljoenen euros wil vrijmaken voor de bouw van een prestigieuze gevangenis te Beveren. Men zou bijna kunnen stellen dat de Belgische regering geld te veel heeft terwijl ze de burger een reeks besparingen wil opleggen.

Persvrijheid, ook op Internet

De blog 'Doofpot Justitie' die, tesamen met twee andere blogs, na het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' door Skynet van het Internet werd verwijderd, is één van de belangrijkste blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Zij bevat het Morkhoven-internet-archief sinds 2005 en in de blog kan men ondermeer het bijna dagelijks verloop van Marcel Vervloesem's opsluiting in de gevangenis van Turnhout, na de in 2005 gedane nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen', weervinden.

Op de blog staat ook hoe er enkele dagen na de hongerstaking die Marcel Vervloesem toen in de gevangenis van Turnhout begon, door een vriendin van zijn halfbroer Victor Vervloesem die de klachten in 1998 organiseerde, een petitie in de woonwijk werd georganiseerd waarin de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de Morkhoven-blog van het Internet werd geëist.

De petitie die door een tiental vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels in de Herentalse gemeenteraad besproken.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei dat hij 'wel oren had naar de eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'. Peeters beloofde de verwijdering van de Morkhoven-blog door zijn juridische dienst te laten onderzoeken.

De hele zaak kwam in de lokale media terecht alsof men daarmee wilde onderstrepen dat Marcel Vervloesem die pas in 2006 voor de nieuwe klachten in 2005 door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld, inderdaad een kindermisbruiker was die geen enkele ondersteuning (zeker niet via het Internet) verdiende.

Voor zover dit kort overzicht over 'Doofpot Justitie'.

Intussen ontving de vzw Werkgroep Morkhoven van de Skynet Klantendienst een 'antwoord' op haar schrijven inzake de verwijdering van de drie blogs.

Skynet zegt daarin ondermeer dat zij de vzw Werkgroep Morkhoven 'op voorhand heeft gewaarschuwd'.
Zij beweert dat zij een e-mail stuurde naar het adres sos@kindergarten.be.
Dat adres is echter sinds 2003 geen eigendom meer van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven.

De uitleg van de Skynet Klantendienst klopt dus niet.

De zaak roept herinneringen op aan de klachten die vroeger door een zekere Charly N. tegen de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' van de vzw Werkgroep Morkhoven werden ingediend.
Men had zogezegd zijn naam gebruikt en zijn privacy geschonden terwijl in het artikel op de blogs enkel de initialen Charly N. voorkwamen.
Bovendien was hier sprake van een artikel en geen voortdurend scheldproza met allerlei schunnige uitspraken zoals dat op zijn persoonlijke blog het geval was.

De blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' (toevallig twee blogs over Justitie) werden door Skynet toen zonder enige waarschuwing van het Internet verwijderd.

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven de Skynet Klantendienst erop gewezen had dat het e-mail adres sos@kindergarten.be waarnaar de Skynet Klantendienst mailde, niet meer werd gebruikt en beloofd had om de initialen Charly N. in Piet L. te veranderen, werden de twee blogs teruggeplaatst.

Om te vermijden dat de feiten zich opnieuw zouden voordoen, vroeg de vzw Werkgroep Morkhoven aan Belgacom-Skynet of zij het e-mail adres wilde veranderen.
Zij kreeg echter geen antwoord op haar schrijven en het oude e-mail adres (het oorspronkelijke inschrijvingsadres behorende tot de domeinnaam Kindergarten.be die sinds 2003 niet meer bestaat) werd niet aangepast.

De vzw Werkgroep Morkhoven veranderde het e-mail adres op de blogs maar daar nam de administratie van Belgacom-Skynet geen nota van.

Pikant detail in deze zaak is dat Charly N. nadien de website van Prinses de Croÿ op de Canadese internetprovider 'Bravenet' door een klacht wist te laten sluiten.
Bravenet deelde toen mede dat men de website had gesloten omdat men de 'Belgische Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt'.
Het feit dat Charly N. er op een bepaald moment mee dreigde om rijkswachtkolonel Brabant mee in te schakelen die hij 'persoonlijk kende' en met wie hij 'in dezelfde straat woonde', zal hierin misschien wel meegespeeld hebben...

Wat de zaak in de zopas doorgevoerde verwijdering van de blogs compleet onbegrijpelijk maakt, is dat de vzw Werkgroep Morkhoven vanwege haar tientallen problemen met de skynetblogs, steeds vanuit het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com naar de technische diensten (klachtendienst) van Belgacom-Skynet schreef.
De klachtendienst zond haar antwoorden telkens naar het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com met de woorden dat de 'klacht aan het dossier werd gevoegd'.
Zij voegde er telkens hetzelfde dossiernummer bij.
Men kan zich dus afvragen waarom de klachtendienst haar waarschuwing nu plots naar het adres sos@kindergarten stuurde dat, zoals gezegd, sinds 2003 geen eigendom meer is van Prinses de Croÿ.

De klachtendienst kénde het e-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven dat bovendien in het voorwoord van de blog 'Doofpot Justitie' dat enkele weken geleden door onbekenden werd gewijzigd en waarvoor opnieuw een klacht werd ingediend, weer te vinden is.

Het e-mailadres staat ook in het voorwoord van de blog 'Werkgroep Morkhoven' dat enkele weken geleden door onbekenden die blijkbaar over de skynet-code van de vzw Werkgroep Morkhoven beschikten, naar 'Doofpot Justitie' werd getransfereerd (terwijl de naam 'Doofpot Justitie' in 'Werkgroep Morkhoven' werd veranderd).
Dit e-mailadres staat sinds enkele weken dus ook in het voorwoord van 'Doofpot Justitie'.

Het e-mail adres staat bovendien in alle briefwisseling vermeld en is tientallen keren op de blogs 'Doofpot Justitie' en 'Werkgroep Morkhoven', waarop talrijke brieven werden gepubliceerd, weer te vinden.

Van een vergissing kan dus geen sprake zijn.

Het is om die reden dat de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgacom-Skynet vraagt (waarvan zij met Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, al meer dan 30 jaar klant is), om de blogs terug op het Internet te plaatsen.

Zij wil van Belgacom-Skynet Klantendienst ook precies weten om welke passages en 'lasterlijke inhoud' het zou gaan en rekent erop dat men niet alleen maar antwoordt door middel van een administratieve beslissing waarop men zich niet kan verdedigen.

Over welke feiten gaat het en is Skynet ook bereid om rekening te houden met de argumenten van haar klanten ?

De vzw Werkgroep Morkhoven is ook bereid om een aantal toegevingen te doen.

Zo wil zij de blog 'Skynet Problemen' die zij opstartte naar aanleiding van de problemen met blogs (waarvoor misschien bepaalde diensten verantwoordelijk zijn) sluiten.
Deze blog werd immers opgestart omdat de vzw Werkgroep Morkhoven op een bepaald moment zelfs niet meer in staat was om een online klachtenformulier van de Skynet-klantendienst in te vullen.

De vzw Werkgroep Morkhoven denkt dat de talrijke problemen bedoeld zijn geweest om de relatie met Skynet grondig te verpesten en op die manier van het Internet weg te werken, zoals het reeds in 2005 via de petitie rond aanklager-halfbroer Victor Vervloesem, in de Herentalse gemeenteraad werd geëist maar waarvoor geen wettelijke middelen bestonden omdat het, zoals de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters opmerkte, met name ook de weblog van een vereniging betreft.

Ook de recente klachten die te maken hebben met een artikel uit 2007 waarin een Gentse advocate opriep om de 'dubieuze site' van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de 'meest invloedrijke' vlaamse blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen, moeten in die zin gezien worden.
In het artikel zei deze advocate ondermeer dat 'zij en haar vrienden' niets met de vzw Werkgroep Morkhoven en de 'kinderverkrachter' Marcel Vervloesem (die toen zelfs nog niet veroordeeld was) te maken wilde hebben.

Het zou misschien goed zijn indien Skynet met deze feiten en de voortdurende scheldpartijen, vernederingen en provocaties van de Gentse blogspecialist die de klacht nu indiende, rekening houdt.

Misschien kan Skynet ook eens een kijkje gaan nemen op de Skynetblog 'Marcel Vervloesem - Mijn recht op antwoord'. Het gaat hier namelijk om een persoonlijke afrekening van iemand die de gedragscode en de gebruikersoveréénkomst van Skynet niet goed gelezen heeft. De man publiceerde enkele commentaren op de blog van de Gentse blogspecialist waarin hij, zoals de blogpecialist zelf, de vzw Werkgroep Morkhoven als 'pedovriendjes' en dergelijke omschrijft.

Ik weet dat de blogspecialist Maarten Schenk die goed bevriend is met de genoemde blogspecialist uit Gent (maar die niets met deze zaak te maken heeft), van 2001 tot 2004 bij Skynet werkte, waar hij de Skynet-blogs mee uit de grond heeft helpen stampen. Dat mag echter geen reden zijn om de klachten van de Gentse blogspecialist die het radicaal opneemt voor zijn bevriende advocate, die haar boekje duidelijk te buiten is gegaan, blindelings over te nemen.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil nog een tweede toegeving doen. Zij is bereid om de naam van de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' die na het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' door Skynet van het Internet werd verwijderd, te wijzigen. Op die manier kunnen bepaalde zaken gescheiden worden gehouden.
De blog kwam tot stand om een antwoord te bieden op de provocerende laster die de voornoemde blogspecialist over de vzw Werkgroep Morkhoven en haar medewerker Marcel Vervloesem, op zijn blog verspreidde. Reacties van de vzw Werkgroep Morkhoven werden immers systematisch geweigerd en de Werkgroep kon op haar blog 'Michel Vuijlsteke, ongecensureerd', door middel van documenten (en niet door middel van scheldpartijen) aantonen dat er onwaarheden werden verteld.
Gelukkig bestaat er nog zoiets als 'persvrijheid' in België en mag men zichzelf en zijn vereniging, met de nodige documenten, tegen allerlei vormen van laster en eerroof verdedigen.
Dat is in ieder geval een stuk beter dan iemand voortdurend een 'laffe kindermisbruiker', 'pedovriendje' of 'zelfverklaarde kinderpornojager' te noemen.Dat zijn immers, zoals 'makak' of 'vuile homofiel', immers enkel maar scheldnamen om iemand te vernederen en te discrimineren, meer niet.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil nog een derde toegeving doen.
Skynet mag de skynetblog 'Marcel Vervloesem - Recht op antwoord' dat als een soort vlaams scheldwoordenboek kan gezien worden, gerust laten staan als men dit wil.

Als Skynet bereid is om zich ook positief op te stellen en zij de vzw Werkgroep Morkhoven wil informeren als er problemen opduiken, dan staan we weer een stapje verder. Het kan misschien als voorbeeld dienen om andere problemen op te lossen.

http://persvrijheid.morkhoven.org/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media

02:05 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klacht bij skynet |  Facebook |

20-09-09

Skynet

 

0908censure-moi

WILLEN PROVIDERS ZOALS SKYNET ALLEEN MAAR GELD VERDIENEN AAN DE PUBLICITEIT WAARVOOR WE GRATIS WERKEN ?


12:28 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet alles draait om geld |  Facebook |

19-09-09

Provider Skynet weert politieke blogs van het Internet

 

0908censure-moi

Brussel, 19.9.2009

Ik had misschien beter mijn bek gehouden over Internetcensuur en Minister van Justitie Stefaan De Clerck.

Na wekenlange problemen verdwenen er gisteren, zonder enige waarschuwing van de internetprovider Skynet (Belgacom), zomaar eventjes drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet.

Ze staan niet meer op het lijstje van de blogs die de vzw Werkgroep Morkhoven opende. Indien men ze weervindt via de zoekrobot Google, blijken ze ontoegankelijk te zijn.

Het betreft hier ondermeer de blog 'Doofpot Justitie' waarmee enkele dagen geleden reeds onbegrijpelijke problemen waren doordat een persoon of dienst die over de geheime skynetcode van de vzw Werkgroep Morkhoven beschikte, de naam ervan vervangen had door 'Werkgroep Morkhoven'. Ook het voorwoord van deze blog was vervangen door het voorwoord van de vzw Werkgroep Morkhoven-blog.
De ongevraagde wijziging werd, voor zover het mogelijk was, door de vzw Werkgroep Morkhoven ongedaan gemaakt.
Er werd ook een klacht neergelegd bij de Skynet Klantendienst die slechts met een automatisch antwoord reageerde.

Ook twee andere blogs verdwenen van ons lijstje met skynetblogs en bleken terzelfdertijd ontoegankelijk te zijn geworden via Google.

De laatste van de twee blogs werd een uurtje na de publicatie van het artikel getiteld 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet' waarin ondermeer over de pogingen werd gesproken om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, afgesloten.

Er werd voor de verdwijningen van de blogs opnieuw een klacht ingediend bij de Skynet Klantendienst die in een automatisch antwoord liet weten dat de klacht 'bij het dossier werd gevoegd'.

Het is niet uitgesloten dat men de Werkgroep Morkhoven systematisch van het Internet wil wegwerken zodat de schokkende informatie (die niet uit de lucht is gegrepen) over de handelswijze van bepaalde magistraten, bepaalde politici, gevangenisdirecties en de Minister(s) van Justitie aangaande de kinderpornozaak Zandvoort en het jarenlange vervolgen van de Morkhovense anti-kinderporno-activist Marcel Vervloesem, voorgoed verdwijnt.

Wie de informatie van de Werkgroep Morkhoven wil behouden, kan ze dus best zo snel mogelijk op zijn harde schijf opslaan.

Men zou bijna van een gecombineerde actie kunnen spreken.
Enkele weken geleden werd Vervloesem immers uit zijn woning gegooid.
De Geelse Bouwmaatschappij die de woning eerst voor een deel sloopte om ze vervolgens te laten 'renoveren', eist nu een bedrag van 6.000 euro.
Enkele dagen geleden liet een ingehuurd incassobureau van de electriciteitsmaatschappij Electrabel aan Vervloesem, die zwaar ziek is en al een jaar lang in de gevangenis zit opgesloten, weten dat hij 'binnen de 15 dagen' 2.000 euro moet betalen, zoniet zou hij de gerechtsdeurwaarder op zijn nek krijgen. Electrabel rekende alleen al voor de maand augustus 2009, een bedrag van 1.700 euro aan terwijl het huis al een heel jaar onbewoond is.

Het is merkwaardig dat via de zoekrobot Google, onder het trefwoord 'Minister De Clerck', nog nauwelijks een artikeltje of Open Brief van de vzw Werkgroep Morkhoven is weer te vinden.
De systematische aanpak van de verwijdering van de artikels van de Werkgroep Morkhoven over Minister De Clerck, roept toch bepaalde vragen op, vind ik.

Enkele dagen geleden had ik trouwens al een vreemd voorgevoel.
Nadat ik met enkele mensen van de Werkgroep, een paar artikels over Carine Russo had gepubliceerd, kreeg Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout een telefoon van iemand die zich uitgaf voor een 'journalist van Het Laatste Nieuws'.
Hij vroeg Vervloesem 'wat hij van Carine Russo dacht'.
Ik vond dit merkwaardig omdat er geen enkele journalist toelating krijgt om Vervloesem in de gevangenis te gaan bezoeken en hij in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout zelfs een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd.
De zogezegde journalist die enkel wilde informeren, telefoneerde dus met de toelating van het Ministerie van Justitie of op vraag van een kabinetsmedewerker van Minister De Clerck.
Het was duidelijk dat, zoals de Staatsveiligheid dit doet, de man enkel moest telefoneren om te informeren naar 'onze' relatie met Carine Russo die zopas bekend maakte dat zij zich uit de Senaat wil terugtrekken.

Ons humoristisch artikeltje over de Staatsveiligheid op 'Doofpot Justitie' en de bijgaande commentaren over de vrouw van Imam Taouil die, tengevolge van een publieke aanval van de Staatsveiligheidsdienst en bepaalde politici op haar man, haar ontslag kreeg bij de vzw Kind & Gezin, zijn natuurlijk ook spoorloos verdwenen.

Het optreden van de Belgische Staatsveiligheid in het geval van de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, bewijst dat het samenwerkingscontract dat de Belgische Internetproviders in 2004 met Justitie hebben afgesloten, wel zeer ver gaat en dat dit niet alleen bedoeld is om de buitenlandse sites van de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken voor de Belgische burger te blokkeren.

Ik denk trouwens dat de zaak 'Chris Hölsken' waaraan uitzonderlijk veel aandacht wordt besteed, grotendeels bedoeld is om ook de blogs en websites van verenigingen en groepen zoals die van de vzw Werkgroep Morkhoven, die op tal van andere vlakken actief zijn, te blokkeren en van het Internet te verwijderen.
Ik heb de indruk dat men door al die media-aandacht voor Chris Hölsken ook een negatief beeld wil schetsen van iederéén die kinderhandel en kindermisbruiken aan de kaak stelt.
In een aantal Nederlandse en Belgische kranten werden er immers constant vergelijkingen gemaakt tussen de 'zelfverklaarde kinderpornojager' Marcel Vervloesem en de 'zelfverklaarde, zelfvoldane en pafferige kinderpornojager' Chris Hölsken terwijl die twee maar weinig met elkaar te maken hebben.
Van Chris Hölsken vernam ik destijds dat hij was opgebeld geweest door 'agenten' (zoals men ze kan noemen) van Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.
Zij vroegen hem wat zijn standpunt was over de vzw Werkgroep Morkhoven.
Even later las ik in een Belgische krant dat Chris Hölsken de leden van de Werkgroep Morkhoven van het 'bezit van kinderporno' beschuldigde.
Een kwestie van mediamanipulatie of misschien wel 'de zoveelste complottheorie' dus.

Wat het verwijderen van onze blogs betreft, stel ik vast dat ook Indymedia al heel wat problemen met haar publicaties op het Internet heeft ondervonden.
Tal van Indymedia-journalisten werden aangeklaagd of de Indymedia-servers werden, na publicaties rond gevoelige dossiers, buiten gebruik gesteld.

Het is bovendien bekend dat de Belgische en Nederlandse journalisten die hun taak nog ernstig willen nemen, steeds meer en meer gerechtelijke processen aan hun been krijgen.

De controle op informatieverstrekking neemt steeds toe omdat de mediagroepen steeds meer en meer met uitgezifte berichtjes van persagentschappen werken en de onderzoeksjournalisten nog hoogstens 'ja' mogen knikken als ze niet aan de deur willen gezet worden.

De toenemende mediaconcentratie over de grenzen heen, in de handen van enkele machtige figuren die in contact staan met de politieke machthebbers, speelt daarbij zeker een rol.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-------------

De Italiaanse dokter-professor G. Gagliardi meldde ons zopas dat zijn e-mails naar de vzw Werkgroep Morkhoven opnieuw geblokkeerd worden. Dat is dus de volgende stap om de vzw Werkgroep Morkhoven verder het zwijgen op te leggen.
De genomen censuurmaatregelen zijn hoe dan ook onaanvaardbaar en de Werkgroep Morkhoven zal er bij de de Skynetklantendienst op aandringen om de blogs terug te plaatsen. Ook Google zal worden gecontacteerd en gevraagd worden waarom de artikels van de vzw Werkgroep Morkhoven nu bijna onvindbaar zijn. Werden er misschien bepaalde afspraken gemaakt met Minister De Clerck en zijn diensten ?


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1


18-09-09

Internetcensuur in België: skynetproblemen

Skynet Klantendienst
 
Geachte Heer,
 
Zoals bij Mevrouw Gina Bernard die met Marcel Vervloesem van onze vereniging rond de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte en die bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn, blijven onze problemen met onze Belgacomserver en Skynetblogs aanhouden.
 
De skynetblogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' blijken na de publicatie van het artikel dat we aan de bijgaande perstekst voegden, van het Internet te zijn gehaald.
De publicatie op 'skynet Problemen' bleek onmogelijk te zijn.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis
 
==============================================================
 
IINTERNETCENSUUR IN BELGIE / PROBLEMEN MET SKYNET
 
Brussel, 18.9.2009
 
Zoals bij Gina Bernard die met Marcel Vervloesem rond de verdwenen Duitse jongen Maunel Schadwald werkte en die (na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn) bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, blijven de reeds wekenlange problemen van de vzw Werkgroep Morkhoven met haar Belgacom-server en skynetblogs aanhouden.

Na de publicatie van het onderstaande bericht, bleken de blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' niet langer meer toegankelijk te zijn.  Zelfs de klacht hierover bij de Skynet-klantendienst hierover kon niet gepubliceerd worden wat bewijst dat bepaalde personen of diensten gebruik maken van de Skynet-code en de skynetblogs hiertegen onvoldoende beveiligd zijn.

Gebeurt dit alles op vraag van Justitie waarmee de Belgische Internetproviders zoals Skynet een samenwerkingscontract hebben afgesloten zodat bepaalde weblogs of websites op vraag van Justitie of de Minister van Justitie geblokkeerd kunnen worden ?

Gisteren was er in de gevangenis van Turnhout een personeelscollege waarop Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en zijn advocaat werden uitgenodigd en waarbij de publicaties van de vzw Werkgroep Morkhoven over ondermeer het feit dat Marcel Vervloesem meer dan drie weken lang aan zijn ziekenhuisbed geboeid lag in het AZ Sint Jan te Brugge, opnieuw werden bekritiseerd.
Vandaar waarschijnlijk dat de website van de Fondation Princesse de Croÿ gisteren tot tweemaal het bezoek kreeg van de FOD Justitie.

Toen de Werkgroep Morkhoven enkele dagen geleden enkele artikels en brieven inzake Carine Russo publiceerde, werd Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout opgebeld door iemand die zich voor een 'journalist van Het Laatste Nieuws' uitgaf.
Marcel Vervloesem mag echter al een jaar lang geen journalisten meer spreken nadat hem in 2006 door middel van een vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout, een 'spreekverbod met de pers' werd opgelegd.

De zogezegde journalist die de toelating had gekregen om Marcel Vervloesem te telefoneren of die, beter gezegd, van het Ministerie van Justitie als zogenaamde journalist de opdracht kreeg om te  informeren, vroeg Marcel Vervloesem wat hij van Carine Russo dacht....

========

ARCHIEF

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) over de vloer van zijn huisje in Morkhoven kreeg, werd hij door zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.

Victor Vervloesem deed dit via een geënsceneerd interview met de krant Het Nieuwsblad waarbij hij, zonder enig bewijs, beweerde dat de 'feiten' zich 20 jaar voordien hadden afgespeeld. Marcel Vervloesem noch de vzw Werkgroep Morkhoven kregen een recht op antwoord van Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio mediagroep die het 'nieuws' verspreidden.

Kort nadien organiseerde Victor Vervloesem met enkele vrienden van de wijk, een soort persconferentie met de journalisten van het programma Telefacts van de nieuwszender VTM, die de verhalen van de zogezegde slachtoffers gretig overnam en via een satellietwagen in de vlaamse huiskamers dreunde.
Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waardat Victor Vervloesem toen 's nachts werkzaam was en zijn vrienden aan de toog ontving.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam op het ogenblik van de rechtsstreekse uitzending toevallig langs en vroeg om ook een woordje te mogen zeggen maar dat werd hem door een VTM-journalist die hem vroeg of hij 'nog andere slachtoffers kende', geweigerd.

Jan Boeykens maakte hiervan een kort verslag en stuurde dit naar de procureur te Turnhout. Hij ontving echter nooit een antwoord en zijn brief werd nooit aan het strafdossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Ook met de schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers aan de procureur te Turnhout, dat men voor de verhalen aan de pers 'ieders 250 euro kreeg' (+ 250 euro voor de klachten bij justitie), werd geen rekening gehouden. De procureur stuurde dit schrijven zelfs terug naar de afzender.

Alhoewel Het Nieuwsblad en konsoorten hun best deden om de Morkhoven-activist als een 'kindermisbruiker' door het slijk te sleuren (over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout niet werd onderzocht, zweeg men natuurlijk), groeide er toch een zeker twijfel. Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout gaf in 2005 de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Een van de vermeende slachtoffers, maakte zoveel kabaal rond de leugendetectortest dat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaes liet verstaan dat F. Caers er beter aan deed om niemand meer voor de leugendetectortesten op te roepen. Dat verklaart grotendeels waarom de resultaten van de leugendetectortest, zoals tal van ontlastende getuigenissen, zelfs niet aan het strafdossier werd gevoegd.

Om de klachten tegen Marcel Vervloesem te kunnen handhaven, trommelde men drie minderjarigen uit de wijk op die ondermeer wegens een gewapende roofoverval, enkele inbraken, afpersingen en drugshandel enzovovoorts, in een gesloten instelling zaten (van waaruit ze af en toe ontsnapten). De jongeren die deel uitmaakten van de Morkhovense 'Bende van Rosse Gie' verklaarden eveneens dat zij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. Enkele bamboestokjes die zich ten huize van Marcel Vervloesem bevonden, moesten daarvoor als bewijs dienen.
De lokale pers, waaronder Het Nieuwsblad, gaf opnieuw ruchtbaarheid aan deze kwestie.
Marcel Vervloesem werd door een indrukwekkende strijdmacht van de Politie Neteland voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen uit het huis gesleurd en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij direct met een hongerstaking begon.
Tijdens de hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (en moeder van de bendeleider van de 'Bende van Rosse Gie' die Marcel Vervloesem verantwoordelijk achtte voor de opsluiting van haar zoon) een petitie in de wijk opgestart. In de petitie werd gezegd dat 'de wijkbewoners van het negatieve imago afwilden'. In de petitie werd voorts de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet geëist. De eis om uithuiszetting was opvallend omdat Victor Vervloesem toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde die Marcel Vervloesem enkele weken geleden nog als een hond op straat zette.
De petitie die enkel door de vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V -Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelt (en die bovendien kamerlid, ex-partijbureaulid en ex-minister is), verklaarde dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft'. Hij beloofde de eis om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, 'door een jurist van de Stad te laten onderzoeken'.

Victor Vervloesem die destijds een wijkraad oprichtte waarvan hij zich tot directeur-generaal benoemde en waarin hij zijn later door hem aangeklaagde halfbroer Marcel als secretaris aanstelde, wist zich politiek vrij snel op te werken.
Hij werd in 2005, als eerste Sp.a-er, lid van van het Herentalse OCMW-bestuur. In 2006 (het jaar dat Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld), kreeg hij een paar honderd stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij door het Sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid aangesteld.
In 2007 werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, waarvan iederéén zich afvraagt waarmee ze zich in feite bezig houdt, verkozen.
Hij werd door de gemeenteraadsleden ook tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met de 30 processen-verbaal gebeurde waarin Victor Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.
In oktober 2006 bezorgde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers die ook verantwoordelijk is voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen. De cd-roms die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis werden bezorgd, werden immers in opdracht van de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal overgemaakt.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) die in 1998, in een interview over de kinderpornozaak Zandvoort met de krant Het Laatste Nieuws, verklaarde dat 'men de ogen had gesloten', wordt al maandenlang op de hoogte gebracht van deze feiten maar wenst geen onderzoek naar deze verdwijning te laten voeren.
In het justitierapport dat onlangs uitlekte, stond zelfs dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem 'ten allen koste in de gevangenis moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten van kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.

De vzw Werkgroep Morkhoven is het met de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken zeker niet op alle vlakken eens maar kan wel begrijpen waarom hij de CD&V 'dé pedofielenpartij van Vlaanderen' noemt. Maar Chris Hölsken zou zich ook moeten afvragen waarom de Vlaamse socialisten (Sp.a) de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten en zij de Sp.a-bestuursleden die van kindermisbruiken verdacht worden, allerlei bestuursmandaten toekent.

Het is geweten dat er binnen de Sp.a heel wat homosexuelen huizen maar de meeste homosexuelen hebben een grondige afkeer van kindermisbruik en wensen zeker niet voor 'pedofielen' door te gaan.
Vandaar dat de houding van de Sp.a-partijleiding die perfect van deze zaken op de hoogte is, heel wat vragen oproept.

Eind 2007 vroeg de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut en lid van het Gentse Sp.a-bestuur, om de 'dubieuze' weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de meest invloedrijke blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen. Zij deed dat op een ongewoon heftige wijze en liet daarbij uitdrukkelijk verstaan dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' was. Haar openbare oproep kwam juistgeteld een jaar voordat Marcel Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen voor de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005 werd veroordeeld.
Els Van Eeckhaut is lid van de probatiecommissie (die zich moet uitspreken over de vrijlating van gevangenen) en is lid van de Raad van Bestuur van de Orde van Advocaten.
De Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens, sprak enkele maanden geleden in dezelfde bewoordingen als die van Els Van Eeckhaut, een negatief advies uit aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem's advocaat Raf Jespers om een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding. De rechter citeerde daarbij, met een uitzonderlijk respect voor het principe der scheiding der machten, uit een rapport van het ministerie van justitie dat nooit aan het gerechtelijk dossier werd gevoegd en verdwenen zou zijn...


-----------------

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005


Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)
 
 

Klacht bij de Skynet Klantendienst

18.9.2009

Skynet Klantendienst

Vandaag stelde onze vereniging vast dat de blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' (Bevestiging

Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet'

 

Diels.dyn004_original_212_260_jpeg_2588244_299bae32c4be27489754e8134fcbb494

ARCHIEF

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) over de vloer van zijn huisje in Morkhoven kreeg, werd hij door zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.

Victor Vervloesem deed dit via een geënsceneerd interview met de krant Het Nieuwsblad waarbij hij, zonder enig bewijs, beweerde dat de 'feiten' zich 20 jaar voordien hadden afgespeeld. Marcel Vervloesem noch de vzw Werkgroep Morkhoven kregen een recht op antwoord van Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio mediagroep die het 'nieuws' verspreidden.

Kort nadien organiseerde Victor Vervloesem met enkele vrienden van de wijk, een soort persconferentie met de journalisten van het programma Telefacts van de nieuwszender VTM, die de verhalen van de zogezegde slachtoffers gretig overnam en via een satellietwagen in de vlaamse huiskamers dreunde.
Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waardat Victor Vervloesem toen 's nachts werkzaam was en zijn vrienden aan de toog ontving.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam op het ogenblik van de rechtsstreekse uitzending toevallig langs en vroeg om ook een woordje te mogen zeggen maar dat werd hem door een VTM-journalist die hem vroeg of hij 'nog andere slachtoffers kende', geweigerd.

Jan Boeykens maakte hiervan een kort verslag en stuurde dit naar de procureur te Turnhout. Hij ontving echter nooit een antwoord en zijn brief werd nooit aan het strafdossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Ook met de schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers aan de procureur te Turnhout, dat men voor de verhalen aan de pers 'ieders 250 euro kreeg' (+ 250 euro voor de klachten bij justitie), werd geen rekening gehouden. De procureur stuurde dit schrijven zelfs terug naar de afzender.

Alhoewel Het Nieuwsblad en konsoorten hun best deden om de Morkhoven-activist als een 'kindermisbruiker' door het slijk te sleuren (over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout niet werd onderzocht, zweeg men natuurlijk), groeide er toch een zeker twijfel. Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout gaf in 2005 de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Een van de vermeende slachtoffers, maakte zoveel kabaal rond de leugendetectortest dat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaes liet verstaan dat F. Caers er beter aan deed om niemand meer voor de leugendetectortesten op te roepen. Dat verklaart grotendeels waarom de resultaten van de leugendetectortest, zoals tal van ontlastende getuigenissen, zelfs niet aan het strafdossier werd gevoegd.

Om de klachten tegen Marcel Vervloesem te kunnen handhaven, trommelde men drie minderjarigen uit de wijk op die ondermeer wegens een gewapende roofoverval, enkele inbraken, afpersingen en drugshandel enzovovoorts, in een gesloten instelling zaten (van waaruit ze af en toe ontsnapten). De jongeren die deel uitmaakten van de Morkhovense 'Bende van Rosse Gie' verklaarden eveneens dat zij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. Enkele bamboestokjes die zich ten huize van Marcel Vervloesem bevonden, moesten daarvoor als bewijs dienen.
De lokale pers, waaronder Het Nieuwsblad, gaf opnieuw ruchtbaarheid aan deze kwestie.
Marcel Vervloesem werd door een indrukwekkende strijdmacht van de Politie Neteland voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen uit het huis gesleurd en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij direct met een hongerstaking begon.
Tijdens de hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (en moeder van de bendeleider van de 'Bende van Rosse Gie' die Marcel Vervloesem verantwoordelijk achtte voor de opsluiting van haar zoon) een petitie in de wijk opgestart. In de petitie werd gezegd dat 'de wijkbewoners van het negatieve imago afwilden'. In de petitie werd voorts de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet geëist. De eis om uithuiszetting was opvallend omdat Victor Vervloesem toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde die Marcel Vervloesem enkele weken geleden nog als een hond op straat zette.
De petitie die enkel door de vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V -Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelt (en die bovendien kamerlid, ex-partijbureaulid en ex-minister is), verklaarde dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft'. Hij beloofde de eis om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, 'door een jurist van de Stad te laten onderzoeken'.

Victor Vervloesem die destijds een wijkraad oprichtte waarvan hij zich tot directeur-generaal benoemde en waarin hij zijn later door hem aangeklaagde halfbroer Marcel als secretaris aanstelde, wist zich politiek vrij snel op te werken.
Hij werd in 2005, als eerste Sp.a-er, lid van van het Herentalse OCMW-bestuur. In 2006 (het jaar dat Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld), kreeg hij een paar honderd stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij door het Sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid aangesteld.
In 2007 werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, waarvan iederéén zich afvraagt waarmee ze zich in feite bezig houdt, verkozen.
Hij werd door de gemeenteraadsleden ook tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met de 30 processen-verbaal gebeurde waarin Victor Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.
In oktober 2006 bezorgde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers die ook verantwoordelijk is voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen. De cd-roms die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis werden bezorgd, werden immers in opdracht van de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal overgemaakt.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) die in 1998, in een interview over de kinderpornozaak Zandvoort met de krant Het Laatste Nieuws, verklaarde dat 'men de ogen had gesloten', wordt al maandenlang op de hoogte gebracht van deze feiten maar wenst geen onderzoek naar deze verdwijning te laten voeren.
In het justitierapport dat onlangs uitlekte, stond zelfs dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem 'ten allen koste in de gevangenis moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten van kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.

De vzw Werkgroep Morkhoven is het met de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken zeker niet op alle vlakken eens maar kan wel begrijpen waarom hij de CD&V 'dé pedofielenpartij van Vlaanderen' noemt. Maar Chris Hölsken zou zich ook moeten afvragen waarom de Vlaamse socialisten (Sp.a) de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten en zij de Sp.a-bestuursleden die van kindermisbruiken verdacht worden, allerlei bestuursmandaten toekent.

Het is geweten dat er binnen de Sp.a heel wat homosexuelen huizen maar de meeste homosexuelen hebben een grondige afkeer van kindermisbruik en wensen zeker niet voor 'pedofielen' door te gaan.
Vandaar dat de houding van de Sp.a-partijleiding die perfect van deze zaken op de hoogte is, heel wat vragen oproept.

Eind 2007 vroeg de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut en lid van het Gentse Sp.a-bestuur, om de 'dubieuze' weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de meest invloedrijke blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen. Zij deed dat op een ongewoon heftige wijze en liet daarbij uitdrukkelijk verstaan dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' was. Haar openbare oproep kwam juistgeteld een jaar voordat Marcel Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen voor de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005 werd veroordeeld.
Els Van Eeckhaut is lid van de probatiecommissie (die zich moet uitspreken over de vrijlating van gevangenen) en is lid van de Raad van Bestuur van de Orde van Advocaten.
De Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens, sprak enkele maanden geleden in dezelfde bewoordingen als die van Els Van Eeckhaut, een negatief advies uit aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem's advocaat Raf Jespers om een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding. De rechter citeerde daarbij, met een uitzonderlijk respect voor het principe der scheiding der machten, uit een rapport van het ministerie van justitie dat nooit aan het gerechtelijk dossier werd gevoegd en verdwenen zou zijn...

-----------------

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005

Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;

De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto: Marleen Diels (CD&V - Vlaamse Christen Democraten)

13-09-09

Staatsveiligheid


OK.boos.DeClerck.mailN_060408_koenDassen_bmetvriendelijkegroeten

Uit het archief:

Brussel, 8.2.2009

De Werkgroep Morkhoven organiseert een symbolische petitieactie om de 150 geheim agenten van de Belgische Staatsveiligheid die al jarenlang niet meer worden uitbetaald, te ondersteunen. Zij verontschuldigt zich ook voor het extra-werk dat de Belgische Staatsveiligheid door de Belgische justitie al 20 jaren krijgt opgelegd om de Werkgroep Morkhoven en haar woordvoerder Marcel Vervloesem, het zwijgen op te leggen. Voorts pleit de Werkgroep voor meer zinvol werk voor de leden van de Staatsveiligheid zodat zij niet verplicht zijn om voortdurend overuren te kloppen.

Help de Belgische Staatsveiligheid !


Zowat 150 geheim agenten van de Staatsveiligheid kregen hun overuren van 2001, 2002 en 2003 nog altijd niet uitbetaald. Sypol.be, een van de vakbonden bij de Staatsveiligheid, is het beu en dagvaardt minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Dat staat woensdag in De Standaard en Het Nieuwsblad. Bij sommige agenten zou het aantal overuren oplopen tot 1.250. "We beseffen dat die dagen niet zomaar opgenomen kunnen worden. Dat zou voor een complete ontwrichting van de Staatsveiligheid zorgen. Maar precies daarom heeft de Staatsveiligheid zelf voorgesteld om die recuperatiedagen uit te betalen", aldus Anne-Marie Vansichen van Sypol.be. Bij Justitie werd verbaasd gereageerd op de dagvaarding. Op 26 februari zit De Clerck opnieuw samen met de bonden. (DWM)

bron: Belga
7 januari 2009
http://www.zita.be/nieuws/binnenland/250830_geheim-agenten-dagvaarden-minister-van-justitie.html

De Clerck wil internet aan banden leggen


art_79771declerckDe Clerck wil procedure om websites snel te blokkeren

Onder leiding van het federaal parket wordt een procedure uitgewerkt om websites courant, eenvoudig en onmiddellijk te kunnen blokkeren. Dat kondigde minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) woensdag aan in de Kamer. Hij werkt ook aan een wetsontwerp dat de huidige regels, onder meer op het vlak van het zoeken in een informaticasysteem, bijstuurt en actualiseert.

De Clerck kreeg in de commissie Justitie verschillende vragen over een krantenbericht waaruit bleek dat leerlingen van een atheneum in het Gentse via het internet cannabis hadden aangekocht en doorverkocht. In totaal zou het gaan om een twintigtal studenten dat via het internet werd bevoorraad.
De minister bevestigde dat de lokale recherche in mei een onderzoek is gestart.
Heel wat leerlingen werden verhoord. Een aantal, zowel dealers als afnemers, heeft bekentenissen afgelegd. De drugs werden besteld via een Nederlandse site. Het onderzoek wordt nu voortgezet naar de personen die achter die site schuilgaan.
De Clerck haalde cijfers aan van "De Sleutel", waaruit zou blijken dat van alle sites die informatie bieden over drugs, ongeveer tien procent ook effectief drugs verhandelt.

De christen-democratische minister deelde voorts mee dat in het college van procureurs-generaal een werkgroep werd opgericht inzake internet-recherche. Die heeft een eensgezind standpunt uitgewerkt over de opsporingsactiviteiten op het internet die in het huidige normatieve kader mogelijk zijn.

"Onder leiding van het federaal parket is men nu bezig met het uitwerken van de procedure voor de blokkering van websites, om dat courant, gemakkelijk en onmiddellijk te kunnen doen. Uiteraard gebeurt dat in overleg met de operatoren, die effectief moeten ingrijpen", zei De Clerck.

Hij liet ook weten dat door zijn beleidscel een wetsontwerp is gemaakt waarmee de huidige wetgeving wordt bijgestuurd en geactualiseerd, onder meer wat het zoeken in een informaticasysteem betreft. Het wetsontwerp wil meer mogelijkheden bieden om zo’n onderzoek te voeren, luidde het.

http://www.medium4you.be/De-Clerck-wil-internet-aan-banden.html
donderdag 11 juni 2009, door Don Viona
Online bekijken : http://donviona.blogspot.com/2009/06/justitie-de-clerck-wil-internet-aan.html